شورای گروه دروس عمومی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/شورای گروه دروس عمومی

تعداد اعضاء : 1 نفر

 نام عضوسمت در شورا
1 اكبر سازوار مدير