گروه مهندسی برق

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی برق

مرتضي  چوبين
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
حوزه تحقیق: برق-مخابرات
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
عبدالحسين  صالح
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
حوزه تحقیق: برق - قدرت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
محمد جواد  محمدزماني
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق- الكترونيك
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
بهمن  اسكندري
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق-قدرت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
وحيد  نائيني
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق-قدرت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
علي  نهاوندي
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق قدرت
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات آزمايشگاهي
امير  رستگارنيا
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق - مخابرات
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
اعظم  خليلي
گروه مهندسي برق
دانشكده فني مهندسي
حوزه تحقیق: مهندسي برق - مخابرات
رتبه علمی: دانشیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني