مدیریت بازرگانی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/مدیریت بازرگانی

سيد مهدي  ميرمهدي
مديريت بازرگاني
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: مديريت بازرگاني-مديريت بازاريابي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات ميداني
فتانه  يار احمدي
مديريت بازرگاني
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: مديريت بازاريابي
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي
محمد  پيري
مديريت بازرگاني
ادبيات و علوم انساني
حوزه تحقیق: اقتصاد
رتبه علمی: استادیار
روش تحقیق: تحقيقات كتابخانه اي