بدنه خبر

صفحه نخست /جشنواره تجلیل از پژوهشگران و ...

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور در سال 99

شنبه / 19 مهر 1399

احتراما به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند، همکاران واجد شرایط شرکت در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور در سال 99، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 23 مهر، فرم درخواست خود را به معاونت پژوهشی ارسال نمایند. ضمنا دستورالعمل مربوطه و فرمهای محاسبه امتیازات به دانشکده ها ارسال شده است.
بایگانی خبرها