بدنه خبر

صفحه نخست /روند اخذ پایه ترفیع سالیانه

روند اخذ پایه ترفیع سالیانه

یکشنبه / 02 آذر 1399


به استحضار اعضای محترم هیات علمی می رساند نمودار روند اخذ پایه ترفیع سالیانه در سامانه مدیریت پژوهشی در بخش فرم ها و آیین نامه ها و در قسمت روند گردش کار حوزه معاونت پژوهشی جهت استفاده همکاران محترم درج شده است. 
 
بایگانی خبرها