بدنه خبر

لينك دسترسي به بانك اطلاعات نشريات كشور

شنبه، 25 اردیبهشت 1395
 

برای دسترسی به لینک دسترسی به بانک اطلاعات نشریات کشور، از طریق IP دانشگاه ملایر و از لینک زیر میسر است:
 
http://www.magiran.com 

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.