بدنه خبر

بسته شدن سامانه پژوهشي جهت ارائه پژوهش جديد

پنجشنبه، 14 مرداد 1395
 

به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي مي رساند كه امكان ارائه پژوهش جديد در سامانه پژوهشي جهت محاسبه امتياز مقالات تا تاريخ 20شهريور ماه بسته شده است و در حال حاضر نمي توان مقاله جديدي را در سامانه تعريف كرد. اين امكان پس از محاسبه امتيازات دوباره فعال مي گردد.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.