بدنه خبر

صفحه نخست /تقدیر از عضوهیات علمی دارای ...

تقدیر از عضوهیات علمی دارای بیشترین ارجاعات H-index

سه‌شنبه / 25 آبان 1395

با توجه به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه، در هفته پژوهش از فردی که دارای بیشترین ارجاعات غیرخودی(citation) باشد، تقدیر به عمل خواهد آمد. متقاضیان می توانندبا مراجعه به سامانه تامین مقالات ، با استفاده از سایتهای scopus و web of knowledge از تعداد ارجاعات غیر خودی(citation) در طی 5 سال گذشته، پرینت گرفته و تا 7 آذر ماه برای بررسی به حوزه پژوهشی دانشگاه تحویل دهند. توجه: راهنمای محاسبه H-index با استفاده از سایتهای فوق در قسمت فرم ها وآیین نامه ها / راهنمای تعیین میزان ارجاعات(H-index) قابل مشاهده است.
بایگانی خبرها