بدنه خبر

تقدير از عضوهيات علمي داراي بيشترين ارجاعات H-index

سه‌شنبه، 25 آبان 1395
 

با توجه به مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه، در هفته پژوهش از فردي كه داراي بيشترين ارجاعات غيرخودي(citation) باشد، تقدير به عمل خواهد آمد. متقاضيان مي توانندبا مراجعه به سامانه تامين مقالات ، با استفاده از سايتهاي scopus و web of knowledge از تعداد ارجاعات غير خودي(citation) در طي 5 سال گذشته، پرينت گرفته و تا 7 آذر ماه براي بررسي به حوزه پژوهشي دانشگاه تحويل دهند. توجه: راهنماي محاسبه H-index با استفاده از سايتهاي فوق در قسمت فرم ها وآيين نامه ها / راهنماي تعيين ميزان ارجاعات(H-index) قابل مشاهده است.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.