بدنه خبر

پرداخت تشويق مقالات

سه‌شنبه، 30 آذر 1395
 

اساتيد گرامي جهت دريافت تشويق مقالات چاپ شده در مجلات علمي معتبر، تا 15 دي ماه مهلت دارند تا نسبت به تكميل فرم تشويق مقالات كه بر روي سامانه پژوهشي قراردارد، اقدام نمايند و سپس فرم مربوطه را پس از تاييد در گروه و دانشكده به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايند. ضمنا بارگذاري مقاله در سامانه پژوهشي جهت دريافت تشويق مقالات الزامي مي باشد. و همچنين تشويق مقالات چاپ شده در شش ماهه اول سال 1395 و قبل از آن ، در اين دوره قابل پرداخت مي باشد.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.