بدنه خبر

پرداخت تشويق مقالات شش ماهه دوم 1396

شنبه، 29 اردیبهشت 1397
 

اساتيد گرامي جهت دريافت تشويق مقالات چاپ شده در مجلات علمي معتبر، تا 15خرداد ماه مهلت دارند تا نسبت به تكميل فرم تشويق مقالات كه بر روي سامانه پژوهشي قراردارد، اقدام و سپس فرم مربوطه را پس از تاييد در گروه و دانشكده به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايند. ضمنا بارگذاري مقاله در سامانه پژوهشي و همچنين محاسبه مبلغ ريالي مقدار تشويقي هر مقاله ،جهت دريافت تشويق مقالات الزامي مي باشد. تشويق مقالات چاپ شده در شش ماهه دوم سال 1396 ، در اين دوره قابل پرداخت مي باشد. ضمنا سامانه پژوهشي تا 15 خرداد ماه جهت دريافت فعاليت هاي پژوهشي اساتيد، باز مي باشد.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.