بدنه خبر

اخبار پژوهشي

شنبه، 23 اردیبهشت 1396
 

 1 - جشنواره بین المللی فارابی در شاخه علوم انسانی    جشنواره فارابی
 
2- اولویتهای پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران     اولویتهای پژوهشی برق تهران
 
3-سومین جشنواره علم برای همه     علم برای همه

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.