بدنه خبر

پرداخت تشويق مقالات چاپ شده در شش ماهه دوم سال 1395

پنجشنبه، 25 خرداد 1396
 

اساتيد گرامي جهت دريافت تشويق مقالات چاپ شده در شش ماهه دوم سال 1395 و تا دو سال ماقبل ، حداكثر تا 10 تيرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه پژوهشي ، نسبت به تكميل و ارسال فرم جديد درخواست تشويق مقالات، اقدام نمايند. لازم به ذكر مي باشد كه سامانه پژوهشي تا تاريخ 10 تير جهت دريافت مقالات، باز مي باشدو بعد از اين تاريخ ، تا زمان محاسبه گرنت پژوهشی سال 1396 ، بطور كامل بسته خواهد شد.
 

شرايط و نحوه محاسبه تشویق مقالات و نکات ضروري با توجه به آیین نامه وزارتی تشویق مقالات :

 1- مقالاتی در طرح تشويقي، لحاظ خواهند شد كه نام دانشگاه ملایر به عنوان نشاني محل اشتغال نويسنده در مقاله درج شده باشد و دو سال از تاریخ چاپ مقاله نگذشته باشد.

2- براي هر مقاله فقط يك بار پاداش تعلق مي‌گيرد و محدوديتي درخصوص تعداد مقالات ارائه شده وجود ندارد و هر نویسنده بطور جداگانه ، این فرم را تکمیل و ارسال نماید.

3- در مورد مقاله هاي JCR ، از ضريب تأثير مجلهIF و ضريب تأثير کلی مجله AIF و همچنین برای مجلات دارای نمایه ISC از ضریب تاثیرمتوسط(MIF) و سایت گزارش های استنادی نشريات فارسی براي محاسبه ريالي تشویقی، استفاده می شود.

4-حداقل مبلغ تشویقی مقالات JCR دویست هزارتومان و حداکثر آن دو میلیون تومان و برای مقالات ISC حداکثر تشویقی یک میلیون تومان می باشد.

تبصره: اگر مقالات چاپ شده JCR در حوزه های علوم انسانی و هنر باشد با ضریب 2 و اگر در حوزه علوم اجتماعی و رفتاری باشد با ضریب 1/5 محاسبه میشود.           

5- پاداش مقاله چاپ شده دارای نمایه scopus , web of science بصورت ثابت دویست هزار تومان و اگر مقاله در حوزه های علوم انسانی و هنر باشد با ضریب 3 و اگر در حوزه علوم اجتماعی و رفتاری باشد با ضریب 1/5 محاسبه میشود. 

6-پاداش مقاله چاپ شده دارای سایر نمایه های معتبر بین المللی بصورت ثابت مبلغ یکصدهزار تومان می باشد.

7-پس از محاسبه مبلغ کل تشویقی مقاله ، میزان سهم تشویقی هر نویسنده با توجه به آیین نامه ارتقا تقسیم می شود.    

فرمول محاسبه تشویق مقالات(فرمولها، با بالاترین ضریب در نظر گرفته شده است):

فرمول محاسبه مقالاتJCR :               [(IF/AIF)×5,000,000]×3

فرمول محاسبه مقالات ISC :    [(1.5×MIF+0.25)×5,000,000]×2

 

 

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.