بدنه خبر

انتخاب نوع دريافت گرنت بصورت كل يا مرحله اي

شنبه، 28 مرداد 1396
 

با توجه به محاسبه گرنت پژوهشي سال 1396 ، خواهشمند است با مراجعه به سامانه پژوهشي قسمت فعاليتهاي من/ گرنت هاي من، نسبت به انتخاب نوع دريافت گرنت خود، حداكثر تا تاريخ 30 مردادماه، اقدام نماييد. لازم به ذكر مي باشدكه در صورتيكه درخواست دريافت كل گرنت بصورت يكجا را داشته باشيد فقط مي توانيد دستگاه هاي آزمايشگاهي خريداري نماييدكه در اين صورت دانشگاه هم به همان ميزان، به گرنت اعضاي هيات علمي اضافه مي نمايد.

 
    بایگانی خبرها

نشانی: ملاير، كيلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملاير
تلفن: 081-33339843

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2018 University of Malayer. All rights reseved.