بدنه خبر

صفحه نخست /نامه جدید وزارت علوم در خصوص ...

نامه جدید وزارت علوم در خصوص ترتیب قرارگیری اسامی در مقالات برگرفته از پایان نامه

جمعه / 07 دی 1397

آیین نامه جدید ترتیب قرار گرفتن اسامی در مقالات بر گرفته از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 
 
بایگانی خبرها