بدنه خبر

صفحه نخست /مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه ...

مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه ملایر

دوشنبه / 19 فروردین 1398


*جهت بالا بردن کیفیت کتب چاپ شده با انتشارات دانشگاه ملایر ، محدودیت در چاپ کتب با انتشارات دانشگاه ملایر به تعداد زیر اعمال می شود:
مربی، 2   استادیار، 3  دانشیار، 4 و  استاد، 5 کتاب.
استثنا: مولفینی که میانگین امتیازات داوران در کتابهای چاپ شده قبلی بیشتر از 85 درصد امتیاز کل باشد، از این محدودیت ، استثنا هستند.

* مقرر شد که AIF و MIF برای اساتید با توجه به رشته - گرایش، توسط گروه و دانشکده ، سالیانه به حوزه پژوهشی ارسال گردد، تا در محاسبه تشویق مقالات و انتخاب پژوهشگر برتر ، مورد استفاده قرار گیرد.

 * نحوه امتیاز دادن به طرح های پژوهشی  خارج از دانشگاه که استانی و ملی نیستند و قرارداد بایک شرکت و سازمان یا کارخانه ، بسته می شوند، بصورت ذیل می باشد: ( مبلغ قرارداد تا مبلغ 10 میلیون تومان امتیاز 3،  مبلغ بین 10 الی 30 میلیون امتیاز 4 و  مبالغ بالای 30 میلیون تومان 5 امتیاز پژوهشی).
 
 * انتقال تجهیزات آزمایشگاهی قابل انتقال به آزمایشگاه مرکزی و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی برای تمامی اساتید دانشگاه با اجازه مدیریت آزمایشگاه مرکزی

 * یک امتیاز برای مقالات و پوسترهای اساتید دانشگاه ملایر که در نمایشگاه فعالیتهای پژوهشی هفته معلم  ارائه می شود جهت استفاده در محاسبه گرنت ، در نظر گرفته می شود.
 
بایگانی خبرها