بدنه خبر

صفحه نخست /فایل کارگاه آشنایی با علم ...

فایل کارگاه آشنایی با علم سنجی و پروفایلهای علمی

یکشنبه / 26 خرداد 1398

با توجه به درخواست اساتید گرامی در خصوص قراردادن فایل کارگاه آشنایی با علم سنجی و پروفایلهای علمی در سامانه پژوهشی، به پیوست فایل مطالب ارائه شده توسط دکترحسین اصغرنژاد ، مدرس این کارگاه ، در ذیل می آید.
بایگانی خبرها