بدنه خبر

صفحه نخست /راهنمای تکمیل صفحات شخصی در ...

راهنمای تکمیل صفحات شخصی در سامانه مدیریت پژوهشی دانشگاه ملایر

یکشنبه / 20 مرداد 1398

به اطلاع اساتید گرامی می رساند که امکان تعریف صفحه شخصی اساتید در سامانه پژوهشی دانشگاه، فراهم شده که اساتید گرامی با استفاده از فایل راهنمای ذیل می توانند نسبت به تکمیل و استفاده از صفحات شخصی خود، اقدام نمایند. البته با توجه به اهمیت تکمیل شدن این صفحات به فارسی و انگلیسی در معرفی دانشگاه ملایر در فضای مجازی، مقرر گردید که به شرط تکمیل شدن این صفحات شخصی، تشویق مقالات و گرنت ، پرداخت گردد.
 
بایگانی خبرها