بدنه خبر

صفحه نخست /ارائه درخواست تشویق مقالات و ...

ارائه درخواست تشویق مقالات و بسته شدن سامانه پژوهشی

جمعه / 06 تیر 1399

اساتید گرامی جهت ارائه درخواست دریافت تشویق مقالات چاپ شده فارسی تا تاریخ آخر خرداد ماه 1399 و همچنین مقالات لاتین چاپ شده تا آخر ژوئن 2020 از طریق سامانه پژوهشی تا 31تیرماه فرصت دارند و بعد از این تاریخ، سامانه پژوهشی به مدت دو ماه جهت محاسبه گرنت پژوهشی و میزان حق التشویق مقالات بسته خواهد شد. ضمنا نیاز به ارسال فرم کاغذی حق التشویق نمی باشد.
بایگانی خبرها