بدنه خبر

صفحه نخست /اعزام به فرصت مطالعاتی اعضای ...

اعزام به فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه

شنبه / 22 شهریور 1399

در خصوص اعزام اعضای هیات علمی دانشگاه به فرصت مطالعاتی سالانه با توجه به شرایط مندرج در "شیوه­ نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی"، لازم است اعضای هیات علمی متقاضی استفاده از این فرصت مطالعاتی با توجه به ضوابط مندرج در آیین نامه فوق، درخواست خود را تا پایان دی­ ماه به مدیریت پژوهشی ارسال نمایند. انتخاب افراد با توجه به سهمیه دانشگاه ملایر و مندرجات آیین نامه در شورای پژوهشی انجام خواهد شد.
 
مدیریت پژوهشی دانشگاه 
 
بایگانی خبرها