واحد قیاسی

صفحه نخست /واحد قیاسی
نام و نام خانوادگی واحد قیاسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / عمران ومعماری / مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران - ایران، تهران - 28 و 29 آبان 1398
2 چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران - ایران، تهران - 28 و 29 آبان 1398
3 چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران - ایران، تهران - 28 و 29 آبان 1398
4 کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم ایران – تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی8102) - ایران، تبریز - 25 و 26 اردیبهشت 1397
5 کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسالم ایران – تبریز)پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی8102) - ایران، تبریز - 25 و 26 اردیبهشت 1397
6 کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم - ایران، رشت - 14 مرداد 1395