هانیه کلانتری دهقی

صفحه نخست /هانیه کلانتری دهقی
هانيه كلانتري دهقي
نام و نام خانوادگی هانيه كلانتري دهقي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، عضو هيئت علمي
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
haniyehkalantari[at]gmail.com
 عنوانمجله
1 پژوهشهاي ارتباطي 82 (1394) 47-63
2 مطالعات مديريت بر آموزش انتظامي سال چهارم شماره 3 (1391) 27-46
3
AWERProcedia Information Technology &Computer Science (Global jurnal on technology) 1 (2012) 48-52
4
AWERProcedia Information Technology &Computer Science (Global jurnal on technology) 1 (2012) 30-34
5
AWERProcedia Information Technology &Computer Science (Global jurnal on technology) 1 (2012) 8-11
6
AWERProcedia Information Technology &Computer Science (Global jurnal on technology) 1 (2012) 167-169
7
Procedia Computer Science 3 (2010) 935-941