هانیه کلانتری دهقی

صفحه نخست /هانیه کلانتری دهقی
هانيه كلانتري دهقي
نام و نام خانوادگی هانیه کلانتری دهقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
فصلنامه آموزش مهندسی ایران 20(80) (1397) 50 550
2 پژوهشهای ارتباطی 82 (1394) 47-63
3 مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی سال چهارم شماره 3 (1391) 27-46
4
AWERProcedia Information Technology &Computer Science (Global jurnal on technology) 1 (2012) 48-52
5
AWERProcedia Information Technology &Computer Science (Global jurnal on technology) 1 (2012) 30-34
6
AWERProcedia Information Technology &Computer Science (Global jurnal on technology) 1 (2012) 8-11
7
AWERProcedia Information Technology &Computer Science (Global jurnal on technology) 1 (2012) 167-169
8
Procedia Computer Science 3 (2010) 935-941