بهزاد کوزه گر کالجی

صفحه نخست /بهزاد کوزه گر کالجی
بهزاد كوزه گر كالجي
نام و نام خانوادگی بهزاد کوزه گر کالجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده فنی مهندسی / مهندسی مواد و سرامیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مواد نوین 8 (1397) 71-82
2
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 29 (2018) 10841-10852
3
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 29 (2018) 12351-12359
4
Silicon 10 (2018) 503-508
5
Silicon 9 (2017) 943-948
6
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 28 (2017) 15345-15353
7 سرامیک ایران 50 (1396) 55-64
8
International Journal Of Nano Dimension 8 (3) (2017) 265-273
9
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 49 (2017) 225-237
10
JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE 109 (2017) 1-7
11
Silicon 9 (2017) 285-291
12
Silicon 9 (2017) 293-299
13
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 49 (2017) 34-45
14
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 48 (2016) 416
15
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS Volume 27, Issue 8 (2016) 8524–8531
16
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 48 (2016) 347-355
17
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 48 (2016) 148-156
18
Journal Of Nanostructures 5 (2015) 219-225
19
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS Vol.47, Issu 8 (2015) 2423-2434
20
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS Vol.47, Issue 7 (2015) 1751-1763
21
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS Vol.47, Issue 7 (2015) 2075-2086
22
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY vol. 74, Issue 3 (2015) 765-773
23
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 47 (2015) 1187-1195
24
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 47 (2014) 633-642
25
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 67 (2014) 351-356
26
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 69 (2014) 417-412
27
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 69 (2013) 312-320
28
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 65 (2013) 195-203
29
MATERIALS RESEARCH BULLETIN 47 (2012) 362-369
30
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 132 (2012) 210-215
31
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 60 (2011) 99-107
32
Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis 103 (2011) 289-298
33
POWDER METALLURGY 53 (2010) 260-264
34
POWDER METALLURGY 53 (2010) 174-176