ثمر مرتضوی

صفحه نخست /ثمر مرتضوی
ثمر مرتضوي
نام و نام خانوادگی ثمر مرتضوي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه محيط زيست
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
mortazavi.s[at]gmail.com
 عنوانمجله
1
Caspian Journal Of Environmental Sciences Vol. 17 No. 1 (2019) pp. 43~53
2 سلامت و محيط زيست جلد 11 شماره 4 (1397) صفحات 487-504
3 سلامت و محيط زيست جلد 11 شماره 3 (1397) صفحات 433-448
4
Archives of Hygiene Sciences 7(4) (2018) 251-263
5 فضاي جغرافيايي سال هجدهم، شمارهي 62 (1397) 159- 169
6 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي دوره 9، شماره 2 - شماره پياپي 31 (1397) صفحه 47-58
7 پژوهش در بهداشت محيط 4 (2) (1397) 85-93
8 بهداشت مواد غذايي دوره 8، 1 (29) بهار1397، (1397) صفحه 59-72
9 علوم آب و خاك جلد 22 شماره 1 (1397) صفحات 15-27
10 فصلنامه مهندسي بهداشت محيط جلد 5 شماره 2 (1396) 157-172
11
Archives of Hygiene Sciences 7(1) (2018) 47-60
12 فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست دوره نوزدهم شماره 4 (1396) 67-79
13
Iranian Journal Of Health Sciences Volume 5، Number 4 (2017) 10-25
14 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران دوره 27. شماره 155 (1396) 141-156.
15 مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان دوره 16 ، مهر 1396 (1396) 605-622
16
Ecopersia 5 (2):2017 (2017) 1761-1770
17 اكوهيدرولوژي دوره 4 شماره 2 (1396) 533-545
18 زيست شناسي دريا - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز جلد 9 شماره 1 (1396) 73-82
19 علوم محيطي دوره 14، شماره 4، زمستان 1395 (1395) 135-148
20
Environmental Monitoring and Assessment 188(11):627 (2016) 1-18
21
Ecopersia 2016, 4(2) (2016) 1411-1424
22 مجله علوم و فنون دريايي دوره 15 ،ؿشماره 1 ،بهار 1395 (1395) 66-74
23
Journal Of Materials And Environmental Science 7 (2016) 259-271
24
Journal Of Rangeland Science Vol. 6 (2016) 10-23
25 آب و فاضلاب دوره 26، شماره 4 (پياپي: 98)، 1394 (1394) صفحه 41-50
26 محيط شناسي دوره 40 شماره4، (1393) 929-936
27 Journal of Food Measurement and Characterization Volume 8, Issue 4 (2014) pp 277-282
28
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY Volume 93, Issue 2 (2014) 154-158
29
Toxicological & Environmental Chemistry Vol. 96, No. 9 (2014) 1428-1434
30 سلامت و محيط زيست هفتم (1393) 157-170
31
MARINE POLLUTION BULLETIN Volume 84, Issues 1–2 (2014) 391-400
32 حفاظت زيست بوم گياهان دوره اول -شماره سوم (1393) 31-45
33 اقيانوس شناسي سال پنجم، شماره 17 (1393) 63-73
34
Iranian Journal Of Toxicology Volume 8, No 25 (2013) 10-16
35
CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY 25 Issue 4 (2013) 291-302
36
ENVIRONMENTAL FORENSICS 14 (2013) 163-168
37
GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL 51 (2013) 670–676
38
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 90 (2013) 578–584
39
MARINE POLLUTION BULLETIN 64 (2012) 1067–1073