ثمر مرتضوی

صفحه نخست /ثمر مرتضوی
ثمر مرتضوي
نام و نام خانوادگی ثمر مرتضوی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست / محیط زیست
تحصیلات دکترای تخصصی / آلودگی محیط زیست
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی بهداشت محیط 6(3) (1398) 293-310
2 سلامت و محیط زیست جلد 12 شماره 1 (1398) صفحات 1-16
3 مجله پژوهش آب ایران جلد 13 / شماره 1/ پیاپی 32 / بهار 1398 (1398) (113 -105)
4
Caspian Journal Of Environmental Sciences Vol. 17 No. 1 (2019) pp. 43~53
5 فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و توسعه جنگل 5(1) (1398) 55-71
6 سلامت و محیط زیست جلد 11 شماره 4 (1397) صفحات 487-504
7 مهندسی بهداشت محیط جلد 6 شماره 2 (1397) صفحات 213-226
8 سلامت و محیط زیست جلد 11 شماره 3 (1397) صفحات 433-448
9
Archives of Hygiene Sciences 7(4) (2018) 251-263
10 فضای جغرافیایی سال هجدهم، شمارهی 62 (1397) 159- 169
11 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 31 (1397) صفحه 47-58
12 پژوهش در بهداشت محیط 4 (2) (1397) 85-93
13 یافته دوره 20، شماره 2 - ( 3-1397 ) (1397) 1-12
14 بهداشت مواد غذایی دوره 8، 1 (29) بهار1397، (1397) صفحه 59-72
15 علوم آب و خاک جلد 22 شماره 1 (1397) صفحات 15-27
16 فصلنامه مهندسی بهداشت محیط جلد 5 شماره 2 (1396) 157-172
17
Archives of Hygiene Sciences 7(1) (2018) 47-60
18 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره نوزدهم شماره 4 (1396) 67-79
19
Iranian Journal Of Health Sciences Volume 5، Number 4 (2017) 10-25
20 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره 27. شماره 155 (1396) 141-156.
21 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 16 ، مهر 1396 (1396) 605-622
22
Ecopersia 5 (2):2017 (2017) 1761-1770
23 اکوهیدرولوژی دوره 4 شماره 2 (1396) 533-545
24 زیست شناسی دریا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز جلد 9 شماره 1 (1396) 73-82
25 علوم محیطی دوره 14، شماره 4، زمستان 1395 (1395) 135-148
26
Environmental Monitoring and Assessment 188(11):627 (2016) 1-18
27
Ecopersia 2016, 4(2) (2016) 1411-1424
28 مجله علوم و فنون دریایی دوره 15 ،ؿشماره 1 ،بهار 1395 (1395) 66-74
29
Journal Of Materials And Environmental Science 7 (2016) 259-271
30
Journal Of Rangeland Science Vol. 6 (2016) 10-23
31 آب و فاضلاب دوره 26، شماره 4 (پیاپی: 98)، 1394 (1394) صفحه 41-50
32 محیط شناسی دوره 40 شماره4، (1393) 929-936
33 Journal of Food Measurement and Characterization Volume 8, Issue 4 (2014) pp 277-282
34
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY Volume 93, Issue 2 (2014) 154-158
35
Toxicological & Environmental Chemistry Vol. 96, No. 9 (2014) 1428-1434
36 سلامت و محیط زیست هفتم (1393) 157-170
37
MARINE POLLUTION BULLETIN Volume 84, Issues 1–2 (2014) 391-400
38 حفاظت زیست بوم گیاهان دوره اول -شماره سوم (1393) 31-45
39 اقیانوس شناسی سال پنجم، شماره 17 (1393) 63-73
40
Iranian Journal Of Toxicology Volume 8, No 25 (2013) 10-16
41
CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY 25 Issue 4 (2013) 291-302
42
ENVIRONMENTAL FORENSICS 14 (2013) 163-168
43
GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL 51 (2013) 670–676
44
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY 90 (2013) 578–584
45
MARINE POLLUTION BULLETIN 64 (2012) 1067–1073
46 پژوهش و سازندگی شماره 74 ،بهار 1 (1386) 111-117
47 مجله منابع طبیعی ایران بهار 1384 , دوره 58 , شماره 1 (1384) از صفحه 159 تا صفحه
48 مجله علوم و فنون دریایی زمستان 1381 , دوره 2 , شماره 1 (1383) از صفحه 67 تا صفحه 7