شهرام مهری

صفحه نخست /شهرام مهری
نام و نام خانوادگی شهرام مهري
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه رياضي
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
sh.mehry[at]malayeru.ac.ir
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 16(2) (2018) 1850116(1)-1850116(1
2
International Journal Of Pure And Applied Mathematics 114(4) (2017) 719-724
3
Bulletin Of The Iranian Mathematical Society 40(6) (2014) 1441-1451