فتانه یار احمدی

صفحه نخست /فتانه یار احمدی
نام و نام خانوادگی فتانه يار احمدي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه مديريت بازرگاني
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
f.yarahmadi[at]malayeru.ac.ir