سعید خلجی

صفحه نخست /سعید خلجی
سعيد خلجي
نام و نام خانوادگی سعید خلجی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده کشاورزی / علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه دام و طیور
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
BRITISH POULTRY SCIENCE 60 (2019) 297–308
2
ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES 32 (2019) 527-532
3
BRITISH POULTRY SCIENCE 60 (2019) 31-38
4 پژوهش و سازندگی 120 (1397) 267-280
5 پژوهش های علوم دامی 28 (1397) 97-111
6 پژوهش و سازندگی 118 (1397) 267-276
7
JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH 46 (2018) 411-416
8 پژوهش و سازندگی 30(115) (1396) 271-286
9
POULTRY SCIENCE 96 (5) (2017) 1174-1183
10
REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 45(12) (2016) 745-754
11
Brazilian Journal of Poultry Science 18(4) (2016) 599-606
12 پژوهش و سازندگی دوره 29، شماره 112 (1395) 175-186
13
ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES 29 (2016) 1300-1308
14 فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی 17 (1394) 63-72
15
POULTRY SCIENCE 95 (2016) 287-297
16
RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES 5 (2015) 6
17
POULTRY SCIENCE 94 (2015) 10
18
RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES 5 (2015) 198-204
19
International Journal Of Agriculture Innovations And Research 3(4) (2015) 1288-1293
20
Scientific Journal Of Animal Science 3-8 (2014) 213-218
21
BRITISH POULTRY SCIENCE 54 (2013) 766-779
22 مجله پژوهشهای علوم دامی ایران 44 (1392) 23-33
23
Brazilian Journal of Poultry Science 14 (2012) 297-303
24 مجله پژوهشهای علوم دامی ایران 42 (1390) 265-273
25
POULTRY SCIENCE 90 (2011) 2500-2510
26
Scientific Journal Of Animal Science 10 (2011) 1-10