روح الله کریمی

صفحه نخست /روح الله کریمی
روح الله كريمي
نام و نام خانوادگی روح الله كريمي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه فضاي سبز
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
r.karimi[at]malayeru.ac.ir
 عنوانمجله
1 زيست شناسي گياهي ايران 3 (1397) 106-83
2 به زراعي كشاورزي 18(3) (1397) 737-754
3 علوم باغباني ايران 49-3 (1397) 743-753
4 علوم باغباني ايران 49 (1397) 475-491
5 فيزيولوژي محيطي گياهي 50 (1397) 41-52
6 توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي 8 (1397) 61-78
7 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي 2 (1397) 76-92
8 علوم دامي ايران 48(3) (1396) 439-451
9
Iranian Journal Of Plant Physiology 4 (2017) 2211-2224
10 ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 39 (2017) 264(1-13)
11
Iranian Journal Of Applied Animal Science 7(3) (2017) 411-420
12 فن آوري توليدات گياهي 9 (1396) 165-177
13 مجله علوم و فنون باغباني ايران 18(1) (1396) 89-102
14 SCIENTIA HORTICULTURAE 215 (2017) 184-194
15 به زراعي كشاورزي 2 (1395) 345-358
16
SCIENTIA HORTICULTURAE 193 (2016) 195-201
17
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 38 (2016) 2-10(2)
18 مجله علوم و فنون باغباني ايران 16(2) (1394) 295-310
19 به زراعي كشاورزي 17(2) (1394) 441-455
20
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 37 (2015) 1-11(151)
21
Journal of Nuts 6 (2015) 1-5
22
International Journal Of Nuts And Related Sciences 5(2) (2015) 21-31
23
PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION 301 (2015) 691–699
24 به نژادي گياهان زراعي و باغي 2 (1393) 177-189