روح الله کریمی

صفحه نخست /روح الله کریمی
روح الله كريمي
نام و نام خانوادگی روح الله کریمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده کشاورزی / فضای سبز
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 80 (2019) 36-37
2
International Journal Of Horticultural Science And Technology 6 (2019) 113-123
3 مجله علوم و فنون باغبانی ایران 19 (1398) 469-482
4 زیست شناسی گیاهی ایران 11 (1398) 39
5
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 41 (2019) 117
6
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH 2019 (2019) 1-17
7 زیست شناسی گیاهی ایران 3 (1397) 106-83
8 به زراعی کشاورزی 18(3) (1397) 737-754
9 علوم باغبانی ایران 49-3 (1397) 743-753
10 علوم باغبانی ایران 49 (1397) 475-491
11 فیزیولوژی محیطی گیاهی 50 (1397) 41-52
12 تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 8 (1397) 61-78
13 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی 2 (1397) 76-92
14 علوم دامی ایران 48(3) (1396) 439-451
15
Iranian Journal Of Plant Physiology 4 (2017) 2211-2224
16 ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 39 (2017) 264(1-13)
17
Iranian Journal Of Applied Animal Science 7(3) (2017) 411-420
18 فن آوری تولیدات گیاهی 9 (1396) 165-177
19 مجله علوم و فنون باغبانی ایران 18(1) (1396) 89-102
20 SCIENTIA HORTICULTURAE 215 (2017) 184-194
21 به زراعی کشاورزی 2 (1395) 345-358
22
SCIENTIA HORTICULTURAE 193 (2016) 195-201
23
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 38 (2016) 2-10(2)
24 مجله علوم و فنون باغبانی ایران 16(2) (1394) 295-310
25 به زراعی کشاورزی 17(2) (1394) 441-455
26
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM 37 (2015) 1-11(151)
27
Journal of Nuts 6 (2015) 1-5
28
International Journal Of Nuts And Related Sciences 5(2) (2015) 21-31
29
PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION 301 (2015) 691–699
30 به نژادی گیاهان زراعی و باغی 2 (1393) 177-189