علی نهاوندی

صفحه نخست /علی نهاوندی
علي نهاوندي
نام و نام خانوادگی علي نهاوندي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه مهندسي برق
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
ali.nahavandi[at]malayeru.ac.ir
 عنوانمجله
1
IET Power Electronics 1 (2018) 11
2
ENERGY 155 (2018) 678-689
3
ENERGY 139 (2017) 315-328
4
RENEWABLE ENERGY 99 (2016) 237-252
5
IET Generation Transmission & Distribution 10 (2016) 3330-3340
6
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS Volume:30 , Issue: 4 (2015) 1818-1835
7
Mathematical Problems In Engineering 1 (2012) 1-10