محمد رضایی

صفحه نخست /محمد رضایی
محمد رضايي
نام و نام خانوادگی محمد رضایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده فنی مهندسی / مهندسی معدن
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی معدن
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal Of Mining And Environment 10(2) (2019) 357-364
2 پژوهش نفت 26(6) (1397) 138-152
3 مجله فیزیک زمین و فضا 44(3) (1397) 575-583
4 پژوهشهای ژئوفیزیک کاربردی 4(2) (1397) 377-385
5
Journal Of Mining And Environment 8(3) (2017) 501-510
6
Journal Of Mining And Environment 8(2) (2017) 227-235
7
JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES 130 (2017) 1-7
8
JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS 136 (2016) 42-50
9
PURE AND APPLIED GEOPHYSICS 174(1) (2016) 359-374