محمد رضایی

صفحه نخست /محمد رضایی
محمد رضايي
نام و نام خانوادگی محمد رضايي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
mohamad1rezaie[at]gmail.com
 عنوانمجله
1 مجله فيزيك زمين و فضا 44(3) (1397) 575-583
2 پژوهشهاي ژئوفيزيك كاربردي 4(2) (1397) 377-385
3
Journal Of Mining And Environment 8(3) (2017) 501-510
4
Journal Of Mining And Environment 8(2) (2017) 227-235
5
JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES 130 (2017) 1-7
6
JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS 136 (2016) 42-50
7
PURE AND APPLIED GEOPHYSICS 174(1) (2016) 359-374