محمدرضا محبی فر

صفحه نخست /محمدرضا محبی فر
محمدرضا محبي فر
نام و نام خانوادگی محمدرضا محبي فر
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، a
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
mmohebifar[at]gmail.com
 عنوانمجله
1
APPLIED OPTICS 57 (2018) 32-38
2
JOURNAL OF LASER APPLICATIONS 29 (2017) 1-12
3
APPLIED OPTICS 54 (2015) 8971-8981
4
Plasmonics 10 (2014) 887–892
5
INFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY 65 (2014) 61-66
6 فيزيك كاربردي 1 (1390) 35-43