فرشاد اکبری پناه

صفحه نخست /فرشاد اکبری پناه
فرشاد اكبري پناه
نام و نام خانوادگی فرشاد اكبري پناه
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه مهندسي مكانيك
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
f.akbaripanah[at]malayeru.ac.ir
 عنوانمجله
1
Journal of Alloys and Compounds 763 (2018) 629-637
2 مهندسي مكانيك مدرس دوره 17، شماره 10 (1396) صفحه 112-122
3 مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز 46 (1395) 27-32
4 مهندسي مكانيك مدرس 11 (1395) 409-416
5
Letters on Materials 5 (2015) 313-318