آرش بابایی

صفحه نخست /آرش بابایی
آرش بابايي
نام و نام خانوادگی آرش بابایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده علوم پایه / زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی-میکرو بیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 میکروب شناسی پزشکی ایران سال 12 شماره 6 بهمن اسفند 13 (1397) 400-408
2 تولیدات گیاهی 41(4) (1397) 125-139
3 میکروب شناسی پزشکی ایران سال 12 شماره 5 آذر دی 139 (1397) 339-343
4 دو فصلنامه پژوهش های میوه کاری 2(2) (1396) 82-95
5 مجله زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران 1 (1396) 71-80
6
Journal Of Basic Research In Medical Sciences JBRMS 2018, 5(1): (2017) 22-28
7 دو فصلنامه پژوهش های میوه کاری 2 (1) (1396) 61-74
8 فصلنامه پژوهشهای علوم گیاهی 46 (1396) 93-101
9 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 2016; 26(138): 85-95 (1395) 85-95
10 مجله دانشکده پزشکی اصفهان Vol 33, No 355, 3rd week, December 2015 (1394) Vol 33, No 355, 3rd
11 فن آوری تولیدات گیاهی 15 (1394) 193-210
12
mAbs 2015; Volume 1 Issue 2: 1007. (2015) 1-3
13 مجله پژوهش های سلولی مولکولی Volume 28, Issue 1, Spring 2015, Page 35-44 (1394) Volume 28, Issue 1,
14 مجله پژوهش های سلولی مولکولی 28 (1394) 35-44
15
Annual Research & Review in Biology-03 4 (2014) 978-984
16 فیض 17 (1392) 537-544
17
فیض 17 (1392) 537-544
18
Annual Research & Review in Biology-03 4(6): 978-984, 2014 (2013) 978-984
19
Annual Research & Review in Biology-03 4(6) (2013) 978-984
20
فیض 17 (1392) 537-544
21
Annual Research & Review in Biology-03 3 (2013) 1091-1097
22
Annual Research & Review in Biology-03 Vol.: 3, Issue.: 4 (October-December 2013) (2013) 1091-1097
23
Annual Research & Review in Biology-03 3(4) (2013) 1091-1097
24
Hormones-International Journal of Endocrinology and Metabolism 10(1) (2011) 16-26
25
JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 2011 05; 21(5): 529-535. (2011) 2011 05; 21(5): 529-
26 مجله دانشکده پزشکی اصفهان Vo l28, No 121, 1st week, March 2011 (1389) 1606-1616
27 مجله دانشکده پزشکی اصفهان 28(108) (1389) 364-376