بهمن حیاتی

صفحه نخست /بهمن حیاتی
نام و نام خانوادگی بهمن حياتي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه رياضي
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
hayati[at]malayeru.ac.ir
 عنوانمجله
1
Bulletin Of The Iranian Mathematical Society 44 (2018) 1069-1077
2
International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications 7 (2016) 301-308
3
PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 86 (2015) 169-182