غلام حسین حیدری

صفحه نخست /غلام حسین حیدری
غلام حسين حيدري
نام و نام خانوادگی غلام حسين حيدري
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه فيزيك
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
gh.heydari[at]malayeru.ac.ir
 عنوانمجله
1 نانو مقياس سال سوم- شماره 2- تابستان 95- مقاله 8 (1395) 113-120
2
SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES 85 (2015) 294–304
3
Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 9-3-165 (2015) 161-165