عباس خاکپور

صفحه نخست /عباس خاکپور
عباس خاكپور
نام و نام خانوادگی عباس خاکپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تربیتی-مدیریت آموزشی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی جلد 12 شماره 1 (1398) 38-44
2 تدریس پژوهی دوره 6 شماره 3 (1397) 191-205
3
Future Of Medical Education Journal (4)8 (2018) 8-13
4 آموزش علوم دریایی 5(3) (1397) 23-32
5 فصلنامه آموزش مهندسی ایران 78 (1397) 93-106
6 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 44 (1397) 180-97
7 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 11 (1397) 74-81
8 جامعه شناسی کاربردی 4 (1396) 113-122
9 تدریس پژوهی 3 (1395) 47-62
10 دانشنامه ایرانی برنامه درسی 1 (1395) 1-6
11 مهارت آموزی هشتم (1393) 111-123
12 علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز 2 (1391) 209-230
13 فصلنامه دانش انتظامی چهارم (1391) 65-90
14 راهبرد فرهنگ 15 (1391) 83-98
15
Contemporary Educational Researches Journal 1 (2012) 20-26
16 پژوهش علوم انسانی دانشگاه بوعلی 30 (1390) 69-83
17 راهبرد فرهنگ 5 (1390) 91-105
18
The Journal of Knowledge Economy and Management 5 (2009) 13-58
19 فصلنامه روانشناسی کاربردی 2-3 (1387) 564-579