عباس خاکپور

صفحه نخست /عباس خاکپور
عباس خاكپور
نام و نام خانوادگی عباس خاكپور
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه علوم تربيتي
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
Khakpour[at]malayeru.ac.ir
 عنوانمجله
1
Future Of Medical Education Journal (4)8 (2018) 8-13
2 آموزش علوم دريايي 5(3) (1397) 23-32
3 فصلنامه آموزش مهندسي ايران 78 (1397) 93-106
4 پژوهش مديريت آموزش كشاورزي 44 (1397) 180-97
5 راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي 11 (1397) 74-81
6 جامعه شناسي كاربردي 4 (1396) 113-122
7 تدريس پژوهي 3 (1395) 47-62
8 دانشنامه ايراني برنامه درسي 1 (1395) 1-6
9 مهارت آموزي هشتم (1393) 111-123
10 علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز 2 (1391) 209-230
11 فصلنامه دانش انتظامي چهارم (1391) 65-90
12 راهبرد فرهنگ 15 (1391) 83-98
13
Contemporary Educational Researches Journal 1 (2012) 20-26
14 پژوهش علوم انساني دانشگاه بوعلي 30 (1390) 69-83
15 راهبرد فرهنگ 5 (1390) 91-105
16
The Journal of Knowledge Economy and Management 5 (2009) 13-58
17 فصلنامه روانشناسي كاربردي 2-3 (1387) 564-579