مسعود رضوانی جلال

صفحه نخست /مسعود رضوانی جلال
مسعود رضواني جلال
نام و نام خانوادگی مسعود رضواني جلال
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه فيزيك
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
rezvanijalal[at]gmil.com
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION 34 (7) (2017) 1139-1145
2 نانو مقياس دوم (1396) 139-146
3
Journal Of Optoelectronical Nanostructures 2 (1) (2017) 61-70
4
OPTIK 130 (2017) 393–397
5
Journal Of Optoelectronical Nanostructures 3 (2016) 51-66
6
Journal Of Optoelectronical Nanostructures 1 (2016) 41-50
7
Journal Of Optoelectronical Nanostructures 1 (2016) 51-64
8
International Journal Of Optics And Photonics 10 (2016) 8