عباس زمانی

صفحه نخست /عباس زمانی
عباس زماني
نام و نام خانوادگی عباس زمانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست / شیلات
تحصیلات دکترای تخصصی / شیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16 (1398) 223-234
2
BRITISH POULTRY SCIENCE 60 (2019) 31-38
3 علوم و فنون شیلات 7 (1397) 8-1
4 مجله علمی شیلات ایران 27 (1397) 47-59
5 علوم و فنون شیلات 6 (1396) 71-79
6 شیلات دانشگاه تهران 70 (1396) 148-160
7 علوم و فنون شیلات 5 (4) (1395) 43-56
8
Journal of Aquatic Food Product Technology 26(1) (2017) 2-16
9 علوم و فنون شیلات 4 (1394) 51-63
10
JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 96 (3) (2016) 962–969
11 شیلات دانشگاه تهران 3 (1394) 382- 369
12 بهره برداری و پرورش آبزیان 1 (1394) 93-108
13 شیلات دانشگاه تهران 1 (1394) 13-25
14 بهره برداری و پرورش آبزیان 4 (1393) 25-36
15 شیلات دانشگاه تهران 3 (1393) 328-319
16 نشریه تغذیه و بیوشیمی آبزیان 1 (1393) 49-57
17
Journal of Aquatic Food Product Technology 23 (2014) 237–252
18 شیلات دانشگاه تهران (4)66 (1392) 389-397
19 مجله منابع طبیعی ایران 66 (1392) 145-158
20
JOURNAL OF FISH BIOLOGY (6)81 (2012) 1890–1880
21 مجله علمی شیلات ایران 20 (1390) 53-62
22
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 161 (2012) 166–173
23
IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 10(3) (2011) 403-414
24
JOURNAL OF FISH BIOLOGY (4)75 (2009) 932–937
25 مجله علمی شیلات ایران 3 (1386) 80-73
26 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی 14 (1386) 31-39
27 مجله علمی شیلات ایران 2 (1385) 36-29