عباس زمانی بوزندانی

صفحه نخست /عباس زمانی بوزندانی
عباس زماني بوزنداني
نام و نام خانوادگی عباس زماني بوزنداني
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه شيلات دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه ملاير
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
zamanibouzandan[at]yahoo.com
 عنوانمجله
1
BRITISH POULTRY SCIENCE 60 (2019) 31-38
2 علوم و فنون شيلات 7 (1397) 8-1
3 مجله علمي شيلات ايران 27 (1397) 47-59
4 علوم و فنون شيلات 6 (1396) 71-79
5 شيلات دانشگاه تهران 70 (1396) 148-160
6 علوم و فنون شيلات 5 (4) (1395) 43-56
7
Journal of Aquatic Food Product Technology 26(1) (2017) 2-16
8 علوم و فنون شيلات 4 (1394) 51-63
9
JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE 96 (3) (2016) 962–969
10 شيلات دانشگاه تهران 3 (1394) 382- 369
11 بهره برداري و پرورش آبزيان 1 (1394) 93-108
12 شيلات دانشگاه تهران 1 (1394) 13-25
13 بهره برداري و پرورش آبزيان 4 (1393) 25-36
14 شيلات دانشگاه تهران 3 (1393) 328-319
15 نشريه تغذيه و بيوشيمي آبزيان 1 (1393) 49-57
16
Journal of Aquatic Food Product Technology 23 (2014) 237–252
17 شيلات دانشگاه تهران (4)66 (1392) 389-397
18 مجله منابع طبيعي ايران 66 (1392) 145-158
19
JOURNAL OF FISH BIOLOGY (6)81 (2012) 1890–1880
20 مجله علمي شيلات ايران 20 (1390) 53-62
21
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 161 (2012) 166–173
22
IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 10(3) (2011) 403-414
23
JOURNAL OF FISH BIOLOGY (4)75 (2009) 932–937
24 مجله علمي شيلات ايران 3 (1386) 80-73
25 مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي 14 (1386) 31-39
26 مجله علمي شيلات ايران 2 (1385) 36-29