اکبر سازوار

صفحه نخست /اکبر سازوار
اكبر سازوار
نام و نام خانوادگی اکبر سازوار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / دروس عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی(فیزیولوژی ورزشی)
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در طب ورزشی و فناوری سال هشتم شماره 16 (1397) 17-28
2
Der Pharmacia Lettre 10-12 (2018) 59-66
3
Sport Science 11-1 (2018) 52-56
4
the JOURNAL OF PEDIATRICS 200 (2018) 155-159
5
Physical Treatments 8-3 (2018) 161-167
6 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25-2 (1397) 267-277
7
Journal of Sport and Exercise Physiology 4 (2018) 8-13
8
National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology 5 (2018) 713-718
9 مجله دانشکده پزشکی اصفهان 357 (1394) 1843-1850
10
Apunts Medicine de l'Esport 50(188) (2015) 139-145
11
MEDICINA DELLO SPORT 68(3) (2015) 401-411
12
Sport Science 8-1 (2015) 71-78
13
Iranian Journal Of Health And Physical Activity 4 (2013) 23-28
14
Advances In Environmental Biology 7 (2013) 1327-1330
15 مراقبت مبتنی بر شواهد شماره 5 بهار92 (1392) 37-47
16
Advances In Environmental Biology 7 (2013) 373-383
17 مجله دانشکده پزشکی اصفهان 191 (1391) 1-8
18 پژوهش در علوم ورزشی 23 (1388) 99-112
19 حرکت 38 (1387) 129-146
20 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان 51 (1384) 28-34
21 پژوهش در علوم ورزشی 2 (1381) 59-76
22 حرکت 10 (1380) 45-65