لیما طیبی

صفحه نخست /لیما طیبی
ليما طيبي
نام و نام خانوادگی ليما طيبي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، دانشكده محيط زيست و منابع طبيعي
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
lima_tayebi[at]yahoo.com
 عنوانمجله
1
Environmental Science and Pollution Research January 2018, Volume 25, Issue 3, (2018) pp 2664–2671
2
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences DOI: 10.4194/1303-2712-v18_8_03 (2017) 1-9
3 فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست دوره نوزدهم، ويژه نامه شماره 5 (1396) 523-535
4 محيط زيست جانوري مقاله 16، دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، (1395) صفحه 117-124
5 بهداشت مواد غذايي مقاله 4، دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-54 (1395) صفحه 45-54
6
Archives of Hygiene Sciences 5 (2016) 221-228
7
Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 2016; 20(3): (2016) 111-116
8 شيلات دانشگاه تهران مقاله 9، دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 221- (1395) صفحه 221-234
9
Toxicological & Environmental Chemistry Vol. 96, No. 9 (2014) 1428-1434