لیما طیبی

صفحه نخست /لیما طیبی
ليما طيبي
نام و نام خانوادگی لیما طیبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست / شیلات
تحصیلات دکترای تخصصی / شیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره 6 شماره 4 (1397) 1-18
2 مهندسی بهداشت محیط جلد 6 شماره 2 (1397) صفحات 213-226
3
Environmental Science and Pollution Research January 2018, Volume 25, Issue 3, (2018) pp 2664–2671
4
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences DOI: 10.4194/1303-2712-v18_8_03 (2017) 1-9
5 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره نوزدهم، ویژه نامه شماره 5 (1396) 523-535
6 محیط زیست جانوری مقاله 16، دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، (1395) صفحه 117-124
7 بهداشت مواد غذایی مقاله 4، دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-54 (1395) صفحه 45-54
8
Archives of Hygiene Sciences 5 (2016) 221-228
9
Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 2016; 20(3): (2016) 111-116
10 شیلات دانشگاه تهران مقاله 9، دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 221- (1395) صفحه 221-234
11
Toxicological & Environmental Chemistry Vol. 96, No. 9 (2014) 1428-1434