محمد عبدلی

صفحه نخست /محمد عبدلی
محمد عبدلي
نام و نام خانوادگی محمد عبدلي
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
abdoli_m[at]malayeru.ac.ir