بهنوش فرخزاده

صفحه نخست /بهنوش فرخزاده
بهنوش فرخزاده
نام و نام خانوادگی بهنوش فرخزاده
شغل عضو هيئت علمي دانشگاه ملاير، گروه مرتع و آبخيزداري
تحصیلات دكتراي تخصصي
مرتبه علمی استاديار
وبسایت ثبت نشده‌است.
b.farokhzadeh[at]malayeru.ac.ir
 عنوانمجله
1 مهندسي و مديريت آبخيز دوره 10، شماره 3، پاييز 1397 (1397) 318-331
2 هواشناسي كشاورزي دوره 5، شماره 2 - شماره پياپي 10 (1396) ، پاييز و زمستان 139
3
International Journal of Environmental Science and Development Vol. 9, No. 3 (2018) 86-89
4 پژوهش هاي فرسايش محيطي جلد 7 شماره 3 (1396) 70-85
5 مهندسي آبياري و آب دوره 8، شماره 1 - شماره پياپي 29 (1396) 111-124
6 اكوهيدرولوژي دوره 4 شماره 3 (1396) 663-672
7 مجله پژوهش آب ايران دوره 11 شماره 2(25) (1396) 1-13
8
Journal of Hydrosciences and Environment volume 1. issue 2 (2017) 62-69
9 ترويج و توسعه آبخيزداري 16 (1396) 17-23
10
Ecopersia 4 (2016) 1569-1584
11 پژوهش هاي آبخيزداري دوره 29 شماره 2 (1395) 87-99
12 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران جلد 9 (1394) 41-50
13
International Journal Of Basic Sciences And Applied Research 2015 December; 11(23) (2015) 280-289
14
Journal Of Rangeland Science 5 (2015) 37-48
15 پژوهش هاي فرسايش محيطي 5 (1394) 28-46
16
Ecopersia 3(4) (2015) 1145 - 1159
17
Ecopersia 3 (3) (2015) 1065-1075
18
Ecopersia 3 (2015) 901-916
19 پژوهش و سازندگي 98 (1392) 109-116
20 پژوهش و سازندگي 97 (1391) 92-103