بهنوش فرخزاده

صفحه نخست /بهنوش فرخزاده
بهنوش فرخزاده
نام و نام خانوادگی بهنوش فرخزاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر / دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست / مرتع و آبخیزداری
تحصیلات دکترای تخصصی / مرتع و آبخیزداری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی بهداشت محیط 6(3) (1398) 293-310
2 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران سال 13-شماره 44 (1398) 27-17
3 مهندسی و مدیریت آبخیز دوره 10، شماره 3، پاییز 1397 (1397) 318-331
4 هواشناسی کشاورزی دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10 (1396) ، پاییز و زمستان 139
5
International Journal of Environmental Science and Development Vol. 9, No. 3 (2018) 86-89
6 پژوهش های فرسایش محیطی جلد 7 شماره 3 (1396) 70-85
7 مهندسی آبیاری و آب دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 29 (1396) 111-124
8 اکوهیدرولوژی دوره 4 شماره 3 (1396) 663-672
9 مجله پژوهش آب ایران دوره 11 شماره 2(25) (1396) 1-13
10
Journal of Hydrosciences and Environment volume 1. issue 2 (2017) 62-69
11 ترویج و توسعه آبخیزداری 16 (1396) 17-23
12
Ecopersia 4 (2016) 1569-1584
13 پژوهش های آبخیزداری دوره 29 شماره 2 (1395) 87-99
14 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران جلد 9 (1394) 41-50
15
International Journal Of Basic Sciences And Applied Research 2015 December; 11(23) (2015) 280-289
16
Journal Of Rangeland Science 5 (2015) 37-48
17 پژوهش های فرسایش محیطی 5 (1394) 28-46
18
Ecopersia 3(4) (2015) 1145 - 1159
19
Ecopersia 3 (3) (2015) 1065-1075
20
Ecopersia 3 (2015) 901-916
21 پژوهش و سازندگی 98 (1392) 109-116
22 پژوهش و سازندگی 97 (1391) 92-103