09 تیر 1401
عليرضا باقريه

علیرضا باقریه

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه ملایر، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران-ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک ، دانشگاه شیراز ، ایران (1381 - 1387)
 • فوق لیسانس مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1378 - 1380)
 • لیسانس مهندسی عمران ، بوعلی سینا ، ایران (1374 - 1378)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مهندسی زیرساخت
 • مدلسازی رفتاری
 • مکانیک خاکهای غیر اشباع
 • شریانهای حیاتی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Reza Bagherieh (2022) اثر توام تخلخل و هیسترسیس هیدرولیکی بر پارامتر تنش موثر در خاکهای غیر اشباع European Journal of Environmental and Civil Engineering: 26(4); 1415-1432
2
علیرضا آذریون، علیرضا باقریه (1400) کنترل لرزه ای فعال با درنظرگیری رفتار غیرخطی سازه و خاک، با استفاده از تئوری فازی مهندسی عمران مدرس: 21; 125-138
3
4
Ali Reza Bagherieh (2020) Experimental Evaluation of Swelling Pressure in an Unsaturated Kaolin by Direct and Indirect Methods Geotechnical and Geological Engineering: 38; 2509–2521
5
Ali Reza Bagherieh (2020) Constitutive modeling of steel fiber-reinforced concrete INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS: 29; 388-412
6
7
Ali Reza Bagherieh (2019) Prediction of Wetting-Induced Swelling Using Effective Stress in an Unsaturated Kaolin Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering: 43; 59-67
8
Ali Reza Bagherieh (2019) Tensile modeling of steel fiber reinforced concrete asian journal of civil engineering: 20(2); 269–280
9
10
11
Ali Reza Bagherieh (2018) Damage and plasticity constants of conventional and high-strength concrete part I: statistical optimization using genetic algorithm international journal of optimization in civil engineering: 8(1); 77-99
12
Ali Reza Bagherieh (2018) Damage And Plasticity Constants Of Conventional And High-Strength Concrete Part II: Statistical Equation Development Using Genetic Programming international journal of optimization in civil engineering: 8(1); 135-158
13
علیرضا باقریه (1396) مقایسه عملکرد متغیر های تنش در بیان مقاومت برشی خاک های غیر اشباع مهندسی عمران مدرس: دوره 17، شماره 1; 13-27
14
علیرضا باقریه (1395) رفتار کائولین با ساختار تخلخل دو گانه در فروریزی و خزش مهندسی عمران مدرس: دوره 16، ویژه نامه، زمستان 1395; 11-20
15
علیرضا باقریه (1395) رفتار تحکیمی خاک های رسی رمبنده در شرایط غیر اشباع و اشباع مهندسی عمران شریف: بهار 95 اکنون در مرحله انتشار آنلاین پروف; 11 صفحه
16
علیرضا باقریه (1395) مدل سازی بالازدگی تونل و شریان های حیاتی در زمین های مستعد روانگرایی تحت بار لرزه ای مهندسی عمران فردوسی: سال. 27, شماره. 2: بهار و تابستان، 1395; 127-144
17
Ali Reza Bagherieh (2016) RELATIONSHIP OF TENSILE STRENGTH OF STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE BASED ON GENETIC PROGRAMMING international journal of optimization in civil engineering: 6(3); 349-363
18
علیرضا باقریه (1393) تأثیر رطوبت بر پارامترهای مقاومت برشی خاک های ریزدانه خمیری مهندسی عمران مدرس: 14،3; 31-41
19
علیرضا باقریه (1391) اثر سیمان در کاهش حساسیت مخلوطهای آسفالتی گرم به رطوبت مهندسی حمل و نقل: 4 (1); 1-10
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا باقریه (1399) تأثیررفتار غیرخطی خاک درمدلسازی خطوط لوله مدفون در معرض جابجایی های گسل معکوس دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، تبریز
2
علیرضا باقریه (1399) بررسی ظرفیت باربری لرزه ای پی های سطحی به روش اجزا محدود کران پایین دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، تبریز
3
علیرضا باقریه (1396) تاثیرجابجایی های ماندگار زمین ناشی از زلزله بر رفتار لوله های مدفون در تقاطع با گسل امتداد لغز چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه، ایران، تهران
4
علیرضا باقریه (1396) بررسی حاشیه اطمینان روشهای متداول کنترل ظرفیت باربری لرزه ای پی های سطحی پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، ایران، تهران
5
علیرضا باقریه (1396) نقش روابط ترمودینامیک در رابطه تنش موثر در خاکهای غیر اشباع دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، تهران
6
علیرضا باقریه (1396) محاسبه ضرایب ظرفیت باربری پی های سطحی با استفاد از روش مرز پایین آنالیز حدی المان محدود دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، تهران
7
علیرضا باقریه (1396) بررسی عوامل مختلف بر اندرکنش خاک و سازه با استفاده از روش مخروط دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، ایران، تهران
8
علیرضا باقریه (1395) پیش بینی توزیع کرنش درون نمونه سه محوری با استفاده از پایش نقاط مرزی نمونه پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، ایران، تهران
9
علیرضا باقریه (1395) مدلسازی عددی اثر پدیده روانگرایی بر پیهای سطحی پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، ایران، تهران
10
علیرضا باقریه (1395) حل آنالیز حدی مرز پایین با استفاده از المان محدود و روش برنامه ریزی خطی در پی های سطحی پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک، ایران، تهران
11
علیرضا باقریه (1395) ترمیم تیرهای عمیق بتن مسلح بر اساس روش NSM اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)، ایران، تهران
12
علیرضا باقریه (1394) بررسی افت تنش انحرافی خاک در اثر افزایش فشار آب حفره ای در حین برش سه محوری دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، ایران، قم
13
علیرضا باقریه (1394) تاثیر دانسیته خشک و رطوبت بر شیب خط باربرداری دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، ایران، قم
14
علیرضا باقریه (1394) شبکه عصبی مصنوعی در مهندسی ژئوتکنیک دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، ایران، قم
15
علیرضا باقریه (1394) روابط حاکم بر تغییر حجم یک خاک رمبنده در حالت غیر اشباع دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، ایران، قم
16
علیرضا باقریه (1394) بررسی یکتایی خط تحکیم نرمال یک خاک رمبنده دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، ایران، قم
17
علیرضا باقریه (1394) پیش بینی توزیع تغییر شکل درنمونه سه محوری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، ایران، قم
18
علیرضا باقریه (1394) تعیین مقدار و الگوی ونشست تفاضلی مجاز در سازههای قاب خمشی فولادی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، تبریز
19
علیرضا باقریه (1394) بررسی تاثیر تقدم و تاخر اشباع بر روند تغییرات تخلخل در حین تحکین اولیه در خاک دارای تخلخل دو گانه دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، تبریز
20
علیرضا باقریه (1394) تعیین ظرفیت باربری تیرعمیق بتنی به روش حدی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، تبریز
21
علیرضا باقریه (1394) تعیین ظرفیت دیواربرشی بتنی به روش حدی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، ایران، تبریز

دانشجویان

 • دكتر مهدي مرادي
  نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی مرادی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: مهندسی سازه
  رساله: Development of elasto-plastic damage constitutive modeling for fiber reinforced concrete
بیشتر

سوابق اجرایی

 • معاون دانشجویی (1389 - 1394)
 • رییس دانشکده فنی و مهندسی (1388 - 1389)
 • مدیر گروه مهندسی عمران (1388 - 1388)
بیشتر