09 تیر 1401

احمد براتی

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / محیط زیست
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست