09 تیر 1401
علي اصغر گهرپور

علی اصغر گهرپور

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: فوق لیسانس / مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل
تلفن: 32228978
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری