26 شهریور 1398
علي مقدسي

علی مقدسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم پایه،گروه قیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن:
دانشکده: علوم پایه