03 بهمن 1400
آرش بابايي

آرش بابایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران-استان همدان-ملایر-ابتدای جاده اراک-دانشگاه ملایر-دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی- بخش میکروبیولوژی-کدپستی 6571995863
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی گرایش ایمونو-بیوتکنولوژی پزشکی
تلفن: 00989188512622
دانشکده: دانشکده علوم پایه

معرفی

کارشناس زیست شناسی از دانشگاه تبریز و علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی همدان، کارشناس ارشد باکتری شناسی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکترای تخصصی میکروبیولوژی (گرایش ایمونو-بیوتکنولوژی پزشکی) از دانشگاه شفیلد انگلستان و اصفهان

تحصیلات

 • دکترای تخصصی میکروبیولوژی گرایش بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشگاه شفیلد و دانشگاه اصفهان ، انگلستان و ایران (1385 - 1389)
 • فوق لیسانس باکتری شناسی پزشکی ، تربیت مدرس ، ایران (1377 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: جداسازی و شناسایی آسینتوباکتر spp در بیماران متصل به دستگاه تنفس مکانیکی بستری در بخش ICU بیمارستان مباشر کاشانی همدان و تعیین الگوی پلاسمیدی آنها.
 • لیسانس علوم آزمایشگاهی و زیست شناسی ، علوم پزشکی همدان و تبریز ، ایران (1364 - 1368)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • میکروبیولوژی پزشکی
 • بیوتکنولوژی میکروبی و صنعتی
 • ایمینولوژی و مهندسی آنتی بادی
 • میکروبیوم و میکروبیولوژی غذایی
 • ژنومیکس و پروتئومیکس
 • خون شناسی، ویروس شناسی، قارچ شناسی و انگل شناسی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Maryam Rahimi, Arash Babaei (2021) Relative effect of Malayer Shahani and Asgari grapes seed extract on inducing apoptosis in human leukemia cells Journal of Cancer Research and Therapeutics: 17; 875-878
2
آرش بابایی، معصومه ملکی، حدیث طوافی (1400) ارزیابی کارایی دو روش پالایش زیستی در حذف ترکیبات سیلیس از خاک منطقه ازندریان سلامت و محیط زیست: 13; 693-704
3
Arash Babaei (2021) Vitamin E Improves Sperm Quality of Chlamydia trachomatis Infected Mice Acta Scientific Pharmaceutical Sciences: 5; 17-24
4
5
6
7
8
Arash Babaei (2019) Isolation of Escherichia coli Specific Lytic Phages from Wastewater and Evaluation of Its Antimicrobial Effect in Chicken Meat میکروب شناسی پزشکی ایران: Volume 13 Issue 3; 180-193
9
10
11
12
13
14
آرش بابایی (1397) بررسی فعالیت ضدقارچی فیلم پلیلاکتیکاسید حاوی نانوذره آهن در یک سامانۀ غذایی میکروب شناسی پزشکی ایران: سال 12 شماره 5 آذر دی 139; 339-343
15
Maryam Rahimi, Arash Babaei (2018) An overview on the antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial and anti-cancer activity of grape extract Biomedical Research and Clinical Practice: 3; 1-4
16
موسی رسولی، آرش بابایی (1396) ارزیابی اثر روغن سویا بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به سرما در انگور رقم "بیدانه سفید" دو فصلنامه پژوهش های میوه کاری: 2(2); 82-95
17
آرش بابایی، مریم رحیمی (1396) تاریخچه سرطان، روش های درمان باستان و مدرن زیست شناسی ایران: 1; 71-80
18
Arash Babaei (2017) Cucurbita maxima (Pumpkin) seeds: Scolicidal activity and preventive efficacy of its extract on experimental hydatidosis in mice journal of basic research in medical sciences: JBRMS 2018, 5(1):; 22-28
19
موسی رسولی، آرش بابایی (1396) بررسی و مقایسه عمر انبارمانی ارقام مختلف انگور در شرایط کنترل شده دو فصلنامه پژوهش های میوه کاری: 2 (1); 61-74
20
آرش بابایی، مهدی قبولی (1396) تاثیر قارچ میکوریزای Piriformospora indica بر روی رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه گشنیز فصلنامه پژوهشهای علوم گیاهی: 46; 93-101
21
22
آرش بابایی (1394) Optimization of Production and Characterization of a Tandem Single Chain Fragment Variable (taFv) against Human Leptin Receptor and Anti-Human CD4 مجله دانشکده پزشکی اصفهان: Vol 33, No 355, 3rd week, December 2015; Vol 33, No 355, 3rd
23
24
25
آرش بابایی (1394) Effect of the Leaf Extract of Aloe vera on Growth, Production of Aflatoxin B1 and profile of Extracellular Proteins of Aspergillus flavus in vitro مجله پژوهش های سلولی مولکولی: Volume 28, Issue 1, Spring 2015, Page 35-44; Volume 28, Issue 1,
26
27
Arash Babaei, Milad Manafi (2014) Effect of Aloe vera Extracts on Production of Aflatoxin B1 and Extracellular Proteins by Aspergillus flavus Annual Research & Review in Biology-03: 4; 978-984
28
29
30
Arash Babaei (2013) Effect of Aloe vera Extracts on Production of Aflatoxin B1 and Extracellular Proteins by Aspergillus flavus Annual Research & Review in Biology-03: 4(6): 978-984, 2014; 978-984
31
Arash Babaei, Milad Manafi, Hadis Tavafi (2013) Effect of Aloe vera Extracts on Production of Aflatoxin B1 and Extracellular Proteins by Aspergillus flavus Annual Research & Review in Biology-03: 4(6); 978-984
32
33
Arash Babaei, Milad Manafi (2013) Study on Effect of Aloe vera Leaf Extracts on Growth of Aspergillus flavus Annual Research & Review in Biology-03: 3; 1091-1097
34
Arash Babaei (2013) Study on Effect of Aloe vera Leaf Extracts on Growth of Aspergillus flavus Annual Research & Review in Biology-03: Vol.: 3, Issue.: 4 (October-December 2013); 1091-1097
35
Arash Babaei, Milad Manafi, Hadis Tavafi (2013) Study of effect of Aloe vera leaf extracts on growth of Aspergillus flavus Annual Research & Review in Biology-03: 3(4); 1091-1097
36
Arash Babaei (2011) Restricted leptin antagonism as a therapeutic approach to treatment of autoimmune diseases Hormones-International Journal of Endocrinology and Metabolism: 10(1); 16-26
37
Arash Babaei (2011) Production of a Recombinant Anti-Human CD4 Single-Chain Variable- Fragment Antibody Using Phage Display Technology and Its Expression in Escherichia coli JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY: 2011 05; 21(5): 529-535.; 2011 05; 21(5): 529-
38
آرش بابایی (1389) Genetic Evaluation of a Hereditary Familial Severe Obesity Due to Naturally Occurring Mutations in the Leptin Receptor Molecule and Structures Homology Modelling of the Mutated Molecule مجله دانشکده پزشکی اصفهان: Vo l28, No 121, 1st week, March 2011; 1606-1616
39
آرش بابایی (1389) The Role of Infectious Agents in Etiology of Multiple Sclerosis مجله دانشکده پزشکی اصفهان: 28(108); 364-376
مقاله ارائه‌شده
1
محمد عبدلی، آرش بابایی (1398) اثر تنظیم کننده های رشد بر القای ریشه نابجا در گیاه دارویی سرخارگل (.Echinacea purpurea L) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ایران¡ اهواز
2
محمد عبدلی، آرش بابایی (1398) اثر نیترات آمونیم بر القای ریشه نابجا در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
3
محمد عبدلی، آرش بابایی (1396) تاثیر نوع ریزنمونه و غلظت نفتالین استیک اسید بر القای ریشه نابجا در سرخارگل کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی، ایران¡ مشهد
4
آرش بابایی، موسی رسولی (1394) مقایسه جمعیت باکتری های اپی فیت در سطح پنج رقم انگور ( Vitis viniferae L) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، ایران¡ تهران
5
موسی رسولی، آرش بابایی (1393) بررسی گرده افشانی کنترل شده برخی از ارقام انگور رقم ’ریش بابا‘ دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
6
حدیث طوافی، آرش بابایی (1393) مقایسه ی اثر مهار رشد عصاره های استنی و اتانولی برگ گیاه آلوئه ورا Aspergillus parasiticus و Aspergillus flavus بر رشد قارچ های دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
7
آرش بابایی، مهدی قبولی (1393) بررسی تاثیر قارچ شبه میکوریزی Piriformosporaindicaبرافزایش رشد و زیست توده گیاه گشنیز هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی، ایران¡ کرج
8
Hadis Tavafi, Arash Babaei (2013) Prevalence of toxigenic clostridium difficile strains in diarrheal children by MultiplexPCR National Conference in Modern Biological Science and Technologies, Iran, Malayer
9
Arash Babaei, Hadis Tavafi (2013) Western and Dot Blot Technique without the need for Dark Rooms and its Equipment National Conference in Modern Biological Science and Technologies, Iran, Malayer
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
1
Arash Babaei (2018) Advances and Applications through fungal Nanobiotechnology ISBN: ISSN2198-7777
ابداع
سخنرانی
1
آرش بابایی (1394) Paper Writing and Endnote software Malayer University

دانشجویان

 • پروانه روستايي
  نام و نام خانوادگی: پروانه روستایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: بررسی و تعیین باکتری های اپی فیت القا کننده تنش
 • بدري اصطلامي
  نام و نام خانوادگی: بدری اصطلامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: بررسی خواص ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی گیاهی اندام های مختلف یونجه طی مراحل رشد
 • مرضيه روستايي
  نام و نام خانوادگی: مرضیه روستایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: مطالعه اثرات رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و خواص آنتی باکتریال سیاهدانه(.Nigella sativa L)
 • كبري موسي بيگي
  نام و نام خانوادگی: کبری موسی بیگی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: مقایسه تاثیرات فیزیولوژیکی بر خواص آنتی باکتریال گیاه گشنیز قبل و بعد از همزیستی با قارچ شبه میکوریزای
 • نفيسه وارسته خانلري
  نام و نام خانوادگی: نفیسه وارسته خانلری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: بررسی القا ریشه مویین در گیاه دارویی بادرشبی(.Dracocephalum moldavica L) به واسطه تلقیح اگروباکتریوم رایزوژنز
 • شهلا قديري
  نام و نام خانوادگی: شهلا قدیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: مطالعه اللوپاتیک جلبک های سبز-آبی جهت کنترل بیولوژیک پاتوژن های گیاهی
 • فرزانه اميري
  نام و نام خانوادگی: فرزانه امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: بررسی ارتباط بین میزان سطح سرمی هورمون لپتین و شاخص های ارزیابی استرس اکسیداتیو با رژیم غذایی مصرف انگور در زنان دارای اضافه وزن مشخص
 • زهرا دالوندي دو خواهراني
  نام و نام خانوادگی: زهرا دالوندی دو خواهرانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: در شرایط درون شیشه ای (Echinacea purpura L.) باززایی گیاه سرخارگل
 • پگاه علي محمدي
  نام و نام خانوادگی: پگاه علی محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: بهینه سازی القای ریشه مویین در گیاه سرخارگل به وسیله اگروباکتریوم رایزوژنز
 • نجمه ظريف
  نام و نام خانوادگی: نجمه ظریف
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: القا و بهینه سازی کشت ریشه های مویین در گیاه دارویی بادرشبی
 • عطيه بابايي
  نام و نام خانوادگی: عطیه بابایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: بررسی میزان بیان micro RNA-25 و ارتباط با استرس اکسیداتیو در زنان دارای اضافه وزن با مصرف رژیم انگور با روش Real- time PCR
 • محبوبه مصلحي
  نام و نام خانوادگی: محبوبه مصلحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: تاثیر تیمار غلظت های مختلف نانوذره نقره بر متابولیت های ثانویه گیاه بادرشیو
 • فاطمه غياثوند سالار آبادي
  نام و نام خانوادگی: فاطمه غیاثوند سالار آبادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: بررسی تاثیر هم زمان تغذیه برگی گلایسین بتائین و رایزوباکترهای محرک رشد گیاه PGPR در مقابله با تنش خشکی در انگور (vitis vinifera L) رقم بی دانه سفید از طریق ارزیابی شاخص های کمی و کیفی
 • ندا رضايي
  نام و نام خانوادگی: ندا رضایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: القای ریشه نابجا و ریشه موئین در گیاه سرخار گل (Echinacea purpurea L.)
 • مريم بهرامي
  نام و نام خانوادگی: مریم بهرامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: ارزیابی مقایسه ای روند گیاه پالایی گیاه خرفه و زیست بالایی میکروبی ترکیبات سیلیس در منطقه ازندریان
 • زهرا گودرزي
  نام و نام خانوادگی: زهرا گودرزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی
  پایان نامه: مطالعه اثر قارچ Piriformospora indica بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی شیرین بیان تحت تنش شوری
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر روابط بین الملل و امور دانشجویان غیر ایرانی (1397 - 1398)
 • معاون دانشجویی دانشگاه (1394 - 1397)
 • دبیر علمی کنفرانس ملی دو سالانه علوم نوین زیستی (1391 - 1395)
 • مدیر گروه زیست شناسی دانکده علوم پایه دانشگاه ملایر (1390 - 1394)
 • معاون توسعه و پشتیبانی نیروی انسانی دانشگاه (معاون اداری و مالی دانشگاه) (1383 - 1385)
بیشتر

گالری تصاویر

1 2 3 4 6 7 9 11 12 8 My Book Chapter Content Chapter 9 5 10 11 12 13 10 14