27 خرداد 1400
عليرضا ايلدرمي

علیرضا ایلدرمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا-ژئومرفولوژی
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی (1376 - 1381)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Alireza ildoromi (2021) Impact of roof rain water harvesting of runoff capture and household consumption ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: https://doi.org/10.1007/s11356-021-14098-9; 1-12
3
Alireza ildoromi (2021) Assessment of drainage network analysis methods to rank sediment yield hotspots HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES: Volume 66, 2021 - Issue 5; 904-918
4
علیرضا ایلدرمی (1400) ثر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک حوزه آبخیز هلشی، کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی: سال25 شماره 75; 171-180
5
علیرضا ایلدرمی (1399) اثر تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آبریز سیلاخور - رحیم آباد لرستان هیدروژئومورفولوژی: دوره 7، شماره 25 - شماره پیاپی 25; صفحه 17-1
6
علیرضا ایلدرمی (1399) بررسی انتقال رسوب و تغییرات بستر رودخانه یلفان سداکباتان همدان پژوهش های ژئومورفولوژی کمی: سال9، شماره3; 50-69
7
8
9
علیرضا ایلدرمی (1399) ارزیابی تأثیر چکدم بر روی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل مهندسی و مدیریت آبخیز: 12; 853-863
10
علیرضا ایلدرمی (1399) ارزشگذاری اقتصادی بر مبنای تعیین شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای سرزمین در شهرستان ملایر مطالعات علوم محیط زیست: دوره 5، شماره 3; 2815-2822
11
علیرضا ایلدرمی (1399) اثر تغییر کاربری اراضی بر دبی حداکثر سیلاب حوضة آبخیز سنقر جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: سال31 شماره3; 107-130
12
علیرضا ایلدرمی (1399) امکان سنجی ایجاد کمپ اکوتوریستی تفرجگاه بالخلی بولاغی شهر گرماب مطالعات مدیریت گردشگری: دوره 15، شماره 51 - شماره پیاپی 15; صفحه 172-206
13
علیرضا ایلدرمی، ایمان پژوهان (1399) ارزیابی و مقایسه پایداری منابع دو ذخیره گاه جنگلی در استان همدان جغرافیا و پایداری محیط: 3; 17-33
14
علیرضا ایلدرمی (1399) شبیه سازی عددی انتشار موج سیلاب ناشی از شکست سدهای آبخیزداری در مدل Fluent علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: سال14 شماره49; 20-30
15
علیرضا ایلدرمی (1399) شبیه سازی عددی انتشار موج سیلاب ناشی از شکست سدهای آبخیزداری در مدل فلوئنت علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: سال 14، شماره 49; 20-29
16
17
Alireza ildoromi (2020) No AccessSuburban flood hazard mapping in Hamadan city, Iran PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER: Volume 173 Issue 2; 111-123
18
علیرضا ایلدرمی (1399) تعیین مناطق همگن عرضه خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: سال 11 شماره 1; 29-47
19
20
کامران شایسته، علیرضا ایلدرمی (1398) تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین مطالعات علوم محیط زیست: 4(4); 2112-2122
21
Alireza ildoromi (2019) New application of fuzzy logic algorithm in GIS for land classification GEOFORUM: Volume XVIII, Issue 2; 30-12
22
علیرضا ایلدرمی (1398) پهنه بندی خطر زمین لغزش در آبخیز سد چراغ ویس کردستان با مدل هایIRAT و LNRF پژوهش های آبخیزداری: دوره 32 شماره 3; 37-52
23
Alireza ildoromi (2019) Assessment of check dams’ role in flood hazard mapping in a semi-arid environment Geomatics Natural Hazards & Risk: VOL. 10, NO. 1,; 2239–2256
24
علیرضا ایلدرمی (1398) تأثیر تغییر مقاطع عرضی بر طغیان و ظرفیت انتقال رسوب رودخانه آبشینه همدان پژوهش های ژئومورفولوژی کمی: سال هشتم، شماره 2; 42-57
25
26
27
علیرضا ایلدرمی (1398) اثر تغییر کاربری اراضی و خشکسالی بر رواناب حوضهی زاگرس مرکزی )مطالعهی موردی: حوضهی تویسرکان( مطالعات جغرافیایی مناطق خشک: جلد 8 شماره 31; 23-42
28
علیرضا ایلدرمی (1398) ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن(Capra aegagrus aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان پژوهش های محیط زیست: سال 10 شماره 19; 129-141
29
30
علیرضا ایلدرمی (1398) تاثیر احیاء وَرک زارها با یونجه کاری دیم بر ترسیب کربن (مطالعه موردی: استان همدان) تحقیقات مرتع و بیابان ایران: دوره 26 شماره2; 302-312
31
علیرضا ایلدرمی (1398) ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان با رویکرد آمار فضایی مطالعات علوم محیط زیست: دوره 4 شماره 2; 1225-1235
32
کامران شایسته، علیرضا ایلدرمی (1398) ظرفیت برد روانشناختی و مدیریت مناطق ساحلی حاشیه دریاچه سد زاینده رود مطالعات اجتماعی گردشگری: 13; 147-170
33
علیرضا ایلدرمی (1398) مدلسازی تغییر مورفولوژی زمین لغزش با استفاده از مدل فلوئنت (مطالعه موردی دامنه شمالی الوند همدان) پژوهش های ژئومورفولوژی کمی: دوره 8 شماره 4; 125-141
34
35
36
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1397) مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیلاب رودخانة یلفان جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: سال29 شماره4; 35-50
37
38
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1397) مقایسه اثر تغییر کاربری اراضی و اقلیم بر رواناب یک حوزه آبخیز کوچک کوهستانی جغرافیای طبیعی: دوره 50 شماره 4; 775-790
39
علیرضا ایلدرمی (1397) ارزیابی مدل های هوش مصنوعی در تخمین دبی سیلاب مهندسی و مدیریت آبخیز: جلد10 شماره3; 478-488
40
علیرضا ایلدرمی (1397) بررسی ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد پژوهش های محیط زیست: سال 9 شماره 18; صفحه 77-88
41
Alireza ildoromi (2018) Studying the effect of rain water harvesting from roof surfaces on runoff and household consumption reduction Sustainable Cities and Society: Volume 43; 317-324
42
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1397) اثر تغییر اقلیم بر ژرفای یخ بندان خاک در اقلیم نیمه خشک و کوهستانی دشت ملایر پژوهش های آبخیزداری: 120; 40-55
43
Alireza ildoromi (2018) Suburban flood hazard mapping in Hamadan city, Iran PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER: Volume 162, Issue 5, 1 Oct 2009; (329–336)
44
45
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1397) تاثیر نوع ابرهای پایین جو بر میزان دقت شبیه سازی رواناب در مدل SWAT مهندسی اکوسیستم بیابان: 19; 47-62
46
47
علیرضا ایلدرمی، کامران شایسته (1397) بررسی پتانسیل گردشگری ژئومورفوسایتهای دامنه شمالی الوند همدان با استفاده از روش فاسیلوس و رینارد فضای جغرافیایی: سال هجدهم، شماره 61; 221-240
48
علیرضا ایلدرمی (1397) تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابان زایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: دوره 29، شماره 1; 21-42
49
50
51
علیرضا ایلدرمی (1396) تعیین و کمیسازی ارزش زیباییشناسی سیمای سرزمین در بخش مرکزی استان اصفهان بوم شناسی کاربردی: دوره 7، شماره 4; 31-42
52
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1396) مارکوف CA پیشبینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیرهای مارکوف و (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرین) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز: دوره 8، شماره 16; 232-240
53
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1396) الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و ژنتیک راهی برای برآورد دبی سیلاب علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: جلد 11 شماره 39; 23-28
54
Alireza ildoromi (2017) Factors Affecting SOC and NPK in the Rangeland, Forest and Agriculture; Case Study Halashi Catchment, Kermanshah, Iran Journal of Geoscience and Environment Protection: Vol.5 No.13; 18-30
55
مریم بیات ورکشی، علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1396) برآورد مشخصه‏ های برف به روش ‏های موجک و زمین ‏آمار (مطالعۀ موردی: حوضه ‏های آبریز شمال غرب کشور) پژوهش های جغرافیای طبیعی: دوره 49، شماره 3، پاییز 1396،; 409-422
56
علیرضا ایلدرمی، میر مهرداد میرسنجری (1396) بررسی خود پالایی جذب فلزات سنگین در حوزه آبخیز کلیبر چای محیط شناسی: دوره 43- شماره 3; 455-476
57
58
علیرضا ایلدرمی، فرهاد قاسمی آقباش، بختیار فتاحی (1396) تأثیر جاده سازی جنگل بر تنوع گونه های درختی، مشخصه های کمی درختان و ماکروفون خاک )مطالعه موردی: جنگل قالی کوه لرستان( حفاظت زیست بوم گیاهان: 11; 163-176
59
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری، مریم بیات ورکشی (1396) بررسی ارتباط بین پدیده انسو و وقوع خشکسالی در ایران دانش آب و خاک: 27; 143-156
60
علیرضا ایلدرمی (1396) ارزیابی شدت فرسایش بادی با بهره گیری از مدل IRIFR.E.A (بررسی موردی: دشت قهاوند همدان) جغرافیا و برنامه ریزی: دوره 21 شماره 60; 43-60
61
Alireza ildoromi (2017) Land Use Change Prediction using a Hybrid (CA-Markov) Model Ecopersia: vol 5(1; 1631-1640
62
علیرضا ایلدرمی (1396) پتانسیل تأثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه در حوضه ی آبخیز همدان – بهار هیدروژئومورفولوژی: دوره 3، شماره 10،; 81-98
63
علیرضا ایلدرمی (1396) اهمیت اکوتوریسم منابع آبی در توسعه گردشگری مناطق کوهستانی )مطالعه موردی: استان همدان( آب و توسعه پایدار: سال چهارم، شماره2; 127-138
64
Alireza ildoromi, Davoud Akhzari (2017) Drought Monitoring Using Vegetation Indices and MODIS Data (Case Study: Isfahan Province, Iran) journal of rangeland science: Vol. 7, No. 2; 148-159
65
علیرضا ایلدرمی (1395) بررسی کارایی مدل Qual2kw در خودپالایی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه کارون در بازه زرگان- کوت امیر) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست: دوره 18 شماره 4 پیاپی 71; 103-122
66
Alireza ildoromi (2017) Flood hazard mapping for the gonbad chi region, Iran Journal of Environmental Engineering and Science: Volume 12 Issue 1; 16-24
67
کامران شایسته، علیرضا ایلدرمی (1395) ارزیابی ظرفیّت برد و امنیّت اکولوژیکی شهر سنندج به روش ردّپای بوم شناختی جغرافیا و پایداری محیط: 6 (21); 67-79
68
69
علیرضا ایلدرمی (1395) ارزیابی شاخص NDSI در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور ) مطالعه موردی: استان اصفهان( اطلاعات جغرافیایی سپهر: دوره 5 شماره 100; 37-44
70
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1395) تأثیرپذیری رسوب معلق رودخانه از تغییرات کاربری اراضی در حوضۀ آبخیز دینور استان کرمانشاه اکوهیدرولوژی: دوره 3، شماره 4، زمستان 1395; 611-621
71
72
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1395) ارزیابی خشک سالی و تغییر اقلیم در دوره ی آتی با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز گرگان رود-قره سو - ایران) مطالعات جغرافیایی مناطق خشک: دوره هفتم، شمارهی بیستم و ششم; 111-124
73
علیرضا ایلدرمی (1395) ارزیابی توان اکولوژیکی و اکوتوریسمی منطقه حفاظت شده لشگردر شهرستان ملایر فضای جغرافیایی: سال 16 شماره 54; 325-347
74
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1395) بررسی نقش عوامل مورفودینامیک و اقلیمی موثر در پیدایش و تکوین جریان جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: دوره 27 شماره 2; 1-25
75
Alireza ildoromi, Hamid Nouri (2016) Reducing the Impact of Check Dams on the Hydrodynamic Characteristics of Flood Journal of Applied Sciences Research: 12(3); 77-84
76
77
علیرضا ایلدرمی، میر مهرداد میرسنجری (1394) بررسی محیط بیوکلیماتیک قهاوند همدان و نقش آن در بیابانزایی منطقه محیط زیست و توسعه: سال 6 شماره 12; 21-32
78
علیرضا ایلدرمی، فرهاد قاسمی آقباش (1394) بررسی نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در تخریب زیستبوم جنگلهای زاگرس(منطقه کاکارضا لرستان) تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران: جلد 13 شماره 2; 139-149
79
Alireza ildoromi, Hamid Nouri (2016) Impact of Rainwater Harvesting on Flood Hazard Zoning in Urban Areas International Journal Of Basic Sciences And Applied Research: Vol., 5 (1); 19-26
80
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1394) پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی مناطق حفاظت شده در سال های 2011 تا 2039 با مدل HadCM3 (مطالعه موردی در استان همدان) جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: سال 26 شماره 4; 81-96
81
82
83
Alireza ildoromi, Behnoosh Farokhzadeh, Hamid Nouri (2015) Impact of Rainwater Harvesting on Flood Risk Zoning In Urban Areas International Journal Of Basic Sciences And Applied Research: 2015 December; 11(23); 280-289
84
Hamid Nouri, Alireza ildoromi (2015) INVESTIGATION OF THE URBAN FLOOD RISK IN HAMEDAN CITY Natural History Society of Northumbria: No 4, December 2015; 199-214
85
Alireza ildoromi, Hamid Nouri (2015) EVALUATION OF THE CLIMATE CHANGE EFFECTS ON STREAM FLOW USING HADCM3, ECHAM4 AND NEURAL NETWORK (CASE STUDY: GORGANROUD- GHAREHSOU WATERSHED ) Natural History Society of Northumbria: No 4, December 2015; 138-124
86
بهنوش فرخزاده، علیرضا ایلدرمی، بهناز عطائیان (1394) ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان بار معلق با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوزه آبخیز یلفان – استان همدان) پژوهش های فرسایش محیطی: 5; 28-46
87
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1394) ارزیابی تأثیر عملیات مکانیکی بر پهنه بندی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل اکوهیدرولوژی: دورۀ 2، شمارۀ3; 252-245
88
89
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1394) تحولات کاربری اراضی شهر ملایر با بهره گیری از سنجش از دور آمایش محیط: دوره8 شماره 30; 63-86
90
Kamran Shayesteh, Alireza ildoromi (2015) Ecological impact assessment of the citizens of Isfahan’s life using the ecological footprint index Advances in Life Sciences: Volume (8) Issue (4); 430-438
91
92
علیرضا ایلدرمی (1393) تهیة نقشة حساسیت به خطر زمین لغزش و ارزیابی آن با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک نشریه مرتع و آبخیزداری: دوره 67 شماره 4; 617-629
93
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1393) بررسی قلمرو بیابان و شدت خشکی در حوزۀ آبخیز شراء همدان با استفاده از شاخص های ژئومورفولوژی بیابان: سال سوم، شماره پنجم، زمستان 93; 9-18
94
ثمر مرتضوی، علیرضا ایلدرمی (1393) Levels of Cu, Zn, Pb, and Cd in the leaves of the tea plant (Camellia sinensis) and in the soil of Gilan and Mazandaran farms of Iran Journal of Food Measurement and Characterization: Volume 8, Issue 4; pp 277-282
95
علیرضا ایلدرمی (1393) بررسی علل تشکیل و وقوع جریان واریزه ای در دامنه های شمالی الوند همدان فضای جغرافیایی: سال 12.شماره37; 217-245
96
Kamran Shayesteh, Alireza ildoromi (2014) Estimating the Ecological Footprint of Transportation in the City of Isphahan (Iran) CURRENT WORLD ENVIRONMENT: 9(3); 760-767
97
علیرضا ایلدرمی (1393) ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر شبی هسازی رواناب خروجی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی ) )MLP آب و توسعه پایدار: Vol.1, No.2; 65 ارزیابی اثر تغییر
98
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری (1393) ب بررسی نقش عوامل مورفودینامیک و اقلیمی مؤثر در پیدایش و تکوین جریان واریزه ای در زاگرس مرکزی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی: دوره 28، شماره 1 - شماره پیاپی 65; صفحه 61-82
99
علیرضا ایلدرمی (1393) پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها با مدل LNRF و GIS در حوضه کلان ملایر جغرافیا و برنامه ریزی: سال 18.شماره48; 37-60
100
علیرضا ایلدرمی (1393) SPI و شاخص SARIMA پیشبینی خشکسالی با استفاده از سریزمانی در ناحیه مرکزی استان همدان پژوهش آب در کشاورزی: جلد28وشماره1; 213-225
101
102
Alireza ildoromi (2014) Integration of the MODIS Snow Cover Produced Into Snowmelt Runoff Modeling Journal of the Indian Society of Remote Sensing: Volume 42, Issue 1; pp 107–117
103
علیرضا ایلدرمی (1392) پیش بینی خشکسالی با استفاده از سری زمانی SARIMA و شاخص SPI در ناحیه مرکزی استان همدان" پژوهش آب در کشاورزی: ب / جلد 28 / شماره1; 213-225
104
Alireza ildoromi, Samar Mortazavi (2013) Assessment of Anodonta cygnea as a Biomonitor Agent for Copper and Zinc in Anzali Wetland, Iran iranian journal of toxicology: Volume 8, No 25; 10-16
105
Davoud Akhzari, Alireza ildoromi (2013) Effects of Salinity on Seedling Growth and Physiological Traits of Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides Stapf) journal of rangeland science: 3 (3); 191-199
106
Hamid Nouri, Alireza ildoromi (2013) The Effect of Sea Surface Temperature and 2m Air Temperature on Precipitation Events in the Southern Coasts of Caspian Sea ecopersia: Article 4, Volume 1, Issue 4, Autumn 2013, Page 36; 369-383
107
علیرضا ایلدرمی (1392) بررسی کیفیت آب رودخانه ی کارون با استفاده از شاخص NSFWQI در بازه زرگان تا کوت امیر (طی 5 سال ) انسان و محیط زیست: دوره 11، شماره 2(25-پیاپی 36); 1-11
108
109
110
Davoud Akhzari, Behnaz Ataeian, Alireza ildoromi (2013) Prediction of Land Use Management Scenarios Impact on Water Erosion Risk in Kashidar Watershed, Azadshahr, Golestan Province journal of rangeland science: 3(2); 165-176
111
Alireza ildoromi (2013) Importance of snowmelt study for managing mountain basins (Case study; Hamedan province west of Iran) European Journal of Experimental Biology: 3(3); 218-227
112
علیرضا ایلدرمی (1392) ارزیابی کمی اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز سد اکباتان علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: سال 7 شماره 23; 63-66
113
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1391) تحلیل شرایط همدید و دینامیک رویدادهای بارشی سنگین سواحل جنوبی خزر در مقایسه با ایران زمین جغرافیا و برنامه ریزی: پاییز; 197-220
114
115
حمید نوری، علیرضا ایلدرمی (1391) الگوهای همدید فشار تراز دریا در رخدادهای بارشی سنگین و فوق سنگین سواحل جنوبی خزر فضای جغرافیایی: پاییز; 121-135
116
117
مقاله ارائه‌شده
1
علیرضا ایلدرمی، نسرین حسن زاده (1399) کاربرد مدل های گیرنده چند متغیره در شناسایی، تعیین سهم کمی و مدیریت منابع انتشار آلاینده های معمول در بخش های مختلف محیط زیست کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت، ایران¡ تهران
2
علیرضا ایلدرمی، نسرین حسن زاده (1399) کاربرد مدل تحلیل عاملی ماتریس مثبت (PMF) و تکنیک های آماری چند متغیره در شناسایی و مدیریت منابع انتشار آلاینده های فلزات سنگین در رسوبات کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت، ایران¡ تهران
3
Alireza ildoromi, nasrin Hassanzadeh (2019) Seasonal, Spatial Contamination and Ecological Risk Assessment of Heavy Metals in Sediment of Karun River (Khuzestan, Iran) 2019 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, tiwan, tiwan
4
Alireza ildoromi, nasrin Hassanzadeh (2019) Health Risk Assessment for Exposure to BTEX Compounds in Ahwaz City (Iran) 2019 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation, tiwan, tiwan
5
علیرضا ایلدرمی (1394) پردازش حوزه آبخیز ملحمدره با استفاده از مدل رقومی ارتفاع در Arc Hydro همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
6
بهنوش فرخزاده، علیرضا ایلدرمی (1394) بررسی تاثیرتغییر کاربری اراضی بر روی رواناب با استفاده از مدل SWAT؛ مطالعه موردی حوضه آبخیز یلفان هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران¡ کرمان
7
علیرضا ایلدرمی (1394) ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی دشت برخوار اصفهان کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست، ایران¡ تهران
8
بهنوش فرخزاده، علیرضا ایلدرمی (1394) بررسی عدم قطعیت مدل SWAT در شبیه سازی رواناب و بار معلق (مطالعه موردی حوضه آبخیز یلفان) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران¡ ملایر
پایان‌نامه
1
2
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری، بهنوش فرخزاده (1395) تحلیل کیفیت آب حوزه آبخیز گنبد چای همدان
3
4
5
6
7
8
9
10