09 مهر 1399
بهناز عطائيان

بهناز عطائیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مرتع داری خاک
تلفن:
دانشکده: منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مرتعداری - علوم خاک (1384 - 1389)
  • فوق لیسانس منابع طبیعی - مرتعداری (1378 - 1381)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
کامران شایسته، بهناز عطائیان (1398) تأثیر الگوهای سیمای سرزمین بر تغییرات دمای شهری در همدان جغرافیا و پایداری محیط: 9(3); 99-114
2
بهناز عطائیان، ثمر مرتضوی، بهنوش فرخزاده (1398) ارزیابی و بررسی توزیع فضایی میزان آلودگی مس در خاک و منابع آب تاکستان های انگور مهندسی بهداشت محیط: 6(3); 293-310
3
Behnaz Ataeian (2019) Soil Nitrogen and Greenhouse Gas Dynamics in a Temperate Grassland under Experimental Warming and Defoliation SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL: Vol. 83 No. 3; 780-790
4
5
Davoud Akhzari, Behnaz Ataeian, Mohammad Bashirgonbad (2018) The effect of drought in the source area of dust storms on vegetation change (case study: western parts of Iran) Environmental Resources Research: 6 (2); 195-200
6
بهناز عطائیان، سهیلا سادات هاشمی (1396) بررسی تغییرات میزان کربن آلی خاک در دو منطقه بحرانی و آسیبپذیر مراتع دشت قهاوند با ستفاده از سنجش از دور و GIS سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی: 8; 76-90
7
بهناز عطائیان، بهروز محمد پرست، داود اخضری (1396) اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه وتیور در شرایط گلخانهای حفاظت زیست بوم گیاهان: 5; 119-138
8
9
10
بهنوش فرخزاده، علیرضا ایلدرمی، بهناز عطائیان (1394) ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان بار معلق با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوزه آبخیز یلفان – استان همدان) پژوهش های فرسایش محیطی: 5; 28-46
11
12
Behnoosh Farokhzadeh, Behnaz Ataeian, Davoud Akhzari (2015) Combination of Boolean Logic and Analytical Hierarchy Process Methods for Locating Underground Dam Construction ecopersia: 3 (3); 1065-1075
13
Davoud Akhzari, Behnaz Ataeian (2015) Effects of Vermicompost and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Soil Properties and Growth of Medicago polymorpha L. COMPOST SCIENCE & UTILIZATION: 23; 142-153
14
Davoud Akhzari, Behnaz Ataeian, Mohammad Bashirgonbad, Kamran Shayesteh (2014) Impact of Source Area Desertification on Dust Storm Emission in the Western Parts of Iran CURRENT WORLD ENVIRONMENT: 9 (3); 632-638
15
Davoud Akhzari, Behnaz Ataeian, Alireza ildoromi (2013) Prediction of Land Use Management Scenarios Impact on Water Erosion Risk in Kashidar Watershed, Azadshahr, Golestan Province journal of rangeland science: 3(2); 165-176
مقاله ارائه‌شده
1
بهنوش فرخزاده، بهناز عطائیان، داود اخضری (1394) ارزیابی روشهای درونیابی ذرات شن، سیلت و رس با استفاده از زمین آمار؛ مطالعه موردی: حوزه آبخیز گنبد هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
2
داود اخضری، بهناز عطائیان، محمد بشیرگنبد (1394) اثر خشکسالی بر پوشش گیاهی مناطق منشا طوفان های گرد و غبار در غرب ایران اولین همایش ملی فضای سبز کم آب، ایران، کاشان
3
بهناز عطائیان، بهنوش فرخزاده (1394) مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه ترسیب کربن در ایران همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
4
بهناز عطائیان، بهنوش فرخزاده (1394) مطالعه روند خشکسالی در شهرهای کرمانشها و شهرکرد با استفاغده از شاخص SPI همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
5
بهناز عطائیان، داود اخضری، بهنوش فرخزاده (1392) مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای از مزارع صنوبر سه ساله و کانولا در کشور کانادا همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران، ملایر
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10