09 مهر 1399
بهنوش فرخزاده

بهنوش فرخزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مرتع و آبخیزداری
تلفن:
دانشکده: منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آبخیزداری (1386 - 1390)
  • فوق لیسانس آبخیزداری (1382 - 1384)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
بهناز عطائیان، ثمر مرتضوی، بهنوش فرخزاده (1398) ارزیابی و بررسی توزیع فضایی میزان آلودگی مس در خاک و منابع آب تاکستان های انگور مهندسی بهداشت محیط: 6(3); 293-310
2
بهنوش فرخزاده، مهیار یوسفی (1398) توسعه روش فازی بهبودیافته در پتانسیل یابی مکانهای مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: سال 13-شماره 44; 27-17
3
بهنوش فرخزاده، حمید نوری (1397) بررسی اثر تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر رواناب سطحی حوزه آبخیز بالیقلو چای اردبیل مهندسی و مدیریت آبخیز: دوره 10، شماره 3، پاییز 1397; 318-331
4
بهنوش فرخزاده (1396) تعیین میزان همبستگی بین شاخص های پوشش گیاهی NDVI و EVI با شاخص خشکسالی هواشناسی SPI (مطالعه ی موردی: مراتع دشتی استان گلستان) هواشناسی کشاورزی: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10; ، پاییز و زمستان 139
5
Behnoosh Farokhzadeh, Hamid Nouri (2018) Impacts of Climate and Land-Use Change on Runoff (Case Study: Balighloo Chai Basin, Iran) International Journal of Environmental Science and Development: Vol. 9, No. 3; 86-89
6
بهنوش فرخزاده، فرهاد قاسمی آقباش (1396) برآورد فرسایش و رسوب از جاده ی جنگلی (منطقه مورد مطالعه حوضه شبانکاره کرمانشاه) پژوهش های فرسایش محیطی: جلد 7 شماره 3; 70-85
7
8
9
بهنوش فرخزاده (1396) مدیریت و برنامه ریزی منابع آب با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی پژوهش آب ایران: دوره 11 شماره 2(25); 1-13
10
Behnoosh Farokhzadeh (2017) Evaluation of Interpolation Techniques for the Salinity of Groundwater in Wet and Dry Seasons (Case Study: Minab Plain, South Coast of Iran) Journal of Hydrosciences and Environment: volume 1. issue 2; 62-69
11
12
13
14
15
Alireza ildoromi, Behnoosh Farokhzadeh, Hamid Nouri (2015) Impact of Rainwater Harvesting on Flood Risk Zoning In Urban Areas International Journal Of Basic Sciences And Applied Research: 2015 December; 11(23); 280-289
16
Davoud Akhzari, Behnoosh Farokhzadeh, Iman Saeedi, Mohsen Goodarzi (2015) Effects of Wind Erosion and Soil Salinization on Dust Storm Emission in Western Iran journal of rangeland science: 5; 37-48
17
بهنوش فرخزاده، علیرضا ایلدرمی، بهناز عطائیان (1394) ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر میزان بار معلق با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوزه آبخیز یلفان – استان همدان) پژوهش های فرسایش محیطی: 5; 28-46
18
19
Behnoosh Farokhzadeh, Behnaz Ataeian, Davoud Akhzari (2015) Combination of Boolean Logic and Analytical Hierarchy Process Methods for Locating Underground Dam Construction ecopersia: 3 (3); 1065-1075
20
Davoud Akhzari, Behnoosh Farokhzadeh (2015) Effects of Grazing and Fire on Soil and Vegetation Properties in a Semi-Arid Rangeland ecopersia: 3; 901-916
21
22
مقاله ارائه‌شده
1
بهنوش فرخزاده (1397) بررسی تغییرات عامل فرسایندگی باران تحت تاثیر تغییر اقلیم سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
2
بهنوش فرخزاده (1397) تعیین بهترین روش زمین آمار در پهنه بندی خشک سالی هیدرولوژیکی استان لرستان سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
3
بهنوش فرخزاده، محمد بشیرگنبد (1397) بررسی سهم اثر زیرحوضه ها در تولید سیل با استفاده از مدل (HEC-HMS)در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
4
بهنوش فرخزاده (1396) تحلیل روند تغییرات بیشینه و کمینه دمای فصلی و سالانه ایران با استفاده از روش های ناپارامتری دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، ایران، ملایر
5
بهنوش فرخزاده (1396) شبیه سازی متغیرهای اقلیمی بندرلنگه با سناریوهای گردش عمومی جو (HadCM3) دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، ایران، ملایر
6
بهنوش فرخزاده (1396) بررسی دقت مدل HEC-HMS در برآورد دبی سیلابی حوزه ی آبخیز کارون شمالی دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران، شهرکرد
7
بهنوش فرخزاده (1396) ارزیابی چند شاخص خشکسالی اقلیمی و تعیین مناسبترین شاخص (مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک اردبیل) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران، شهرکرد
8
بهنوش فرخزاده (1395) ارائه شبکه استنتاج الگوهای پتانسیلیابی مکانی تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش فازی داده محور پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
9
بهنوش فرخزاده، علیرضا ایلدرمی (1394) بررسی تاثیرتغییر کاربری اراضی بر روی رواناب با استفاده از مدل SWAT؛ مطالعه موردی حوضه آبخیز یلفان هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
10
بهنوش فرخزاده، بهناز عطائیان، داود اخضری (1394) ارزیابی روشهای درونیابی ذرات شن، سیلت و رس با استفاده از زمین آمار؛ مطالعه موردی: حوزه آبخیز گنبد هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
11
محبوبه ضرابی، بهنوش فرخزاده (1394) مطالعه سینتیک رهاسازی فسفر برخی از خاک باغات انگور شهرستان ملایر چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
12
بهنوش فرخزاده (1394) استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS برای مطالعه پوشش گیاهی(مقایسه دو شاخص NDVI وEVI، مطالعه موردی: استان گلستان) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
13
بهنوش فرخزاده، داود اخضری (1394) مدلسازی سناریوهای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی با استفاده از مدل WEAP همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
14
بهنوش فرخزاده، علیرضا ایلدرمی (1394) بررسی عدم قطعیت مدل SWAT در شبیه سازی رواناب و بار معلق (مطالعه موردی حوضه آبخیز یلفان) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
15
بهنوش فرخزاده (1394) پهنه بندی شاخص خشکسالی آب زیرزمینی دشت بم همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
16
بهناز عطائیان، بهنوش فرخزاده (1394) مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه ترسیب کربن در ایران همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
17
بهناز عطائیان، بهنوش فرخزاده (1394) مطالعه روند خشکسالی در شهرهای کرمانشها و شهرکرد با استفاغده از شاخص SPI همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
18
بهناز عطائیان، داود اخضری، بهنوش فرخزاده (1392) مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای از مزارع صنوبر سه ساله و کانولا در کشور کانادا همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران، ملایر
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری، بهنوش فرخزاده (1395) تحلیل کیفیت آب حوزه آبخیز گنبد چای همدان
8
9
10
11
12
13
14
کتاب