09 مهر 1399
داود اخضري

داود اخضری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت منابع طبیعی
تلفن:
دانشکده: منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی طبیعت ، گرگان ، ایران (1387 - 1391)
  • فوق لیسانس مدیریت مناطق بیابانی (1383 - 1386)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
6
حمید نوری، داود اخضری (1398) شناسایی کانون های گردوغبار و بررسی اثرهای آن بر برخی صفات رویشی و زایشی انگور در دشت ملایر مهندسی اکوسیستم بیابان: جلد 8 شماره 23; 59-72
7
8
9
Davoud Akhzari, shahriar Mahdavi (2018) COMPARING THE IMPACTS OF LIVESTOCK AND WILDLIFE GRAZING ON SOME SOIL NUTRIENTS IN A SEMI-ARID RANGELAND Journal Of Sustainability Science And Management: 13; 17-23
10
Davoud Akhzari, Behnaz Ataeian, Mohammad Bashirgonbad (2018) The effect of drought in the source area of dust storms on vegetation change (case study: western parts of Iran) Environmental Resources Research: 6 (2); 195-200
11
12
13
14
بهناز عطائیان، بهروز محمد پرست، داود اخضری (1396) اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه وتیور در شرایط گلخانهای حفاظت زیست بوم گیاهان: 5; 119-138
15
Alireza ildoromi, Davoud Akhzari (2017) Drought Monitoring Using Vegetation Indices and MODIS Data (Case Study: Isfahan Province, Iran) journal of rangeland science: Vol. 7, No. 2; 148-159
16
17
18
19
20
داود اخضری (1395) تهیة نقشه شوری خاک با استفاده از تحلیل طیفی داده های سنجنده (مطالعة موردی: جنوب دشت ملایر) کاربرد سنجش از دور و Gis در علوم منابع طبیعی: 2; 87-100
21
22
23
24
25
shahriar Mahdavi, Davoud Akhzari (2016) The removal of phosphate from aqueous solutions using two nano-structures: copper oxide and carbon tubes Clean Technologies and Environmental Policy: 18; 817-827
26
27
Davoud Akhzari, shahriar Mahdavi (2016) Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Seedling Growth and Physiological Traits of Melilotus Officinalis L. Grown Under Salinity Stress Conditions COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS: 47; 822-831
28
Davoud Akhzari, Behnoosh Farokhzadeh, Iman Saeedi, Mohsen Goodarzi (2015) Effects of Wind Erosion and Soil Salinization on Dust Storm Emission in Western Iran journal of rangeland science: 5; 37-48
29
Davoud Akhzari (2015) Effects of Grazing Intensity on Soil and Vegetation Properties in a Mediterranean Rangeland COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS: 46; 2798-2806
30
31
32
33
Behnoosh Farokhzadeh, Behnaz Ataeian, Davoud Akhzari (2015) Combination of Boolean Logic and Analytical Hierarchy Process Methods for Locating Underground Dam Construction ecopersia: 3 (3); 1065-1075
34
Davoud Akhzari, Behnoosh Farokhzadeh (2015) Effects of Grazing and Fire on Soil and Vegetation Properties in a Semi-Arid Rangeland ecopersia: 3; 901-916
35
Davoud Akhzari (2015) Response of Glycyrrhiza glabra L. to Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Water Stress Journal of Essential Oil Bearing Plants: 18; 992-1002
36
Davoud Akhzari, Behnaz Ataeian (2015) Effects of Vermicompost and Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Soil Properties and Growth of Medicago polymorpha L. COMPOST SCIENCE & UTILIZATION: 23; 142-153
37
38
Davoud Akhzari, Behnaz Ataeian, Mohammad Bashirgonbad, Kamran Shayesteh (2014) Impact of Source Area Desertification on Dust Storm Emission in the Western Parts of Iran CURRENT WORLD ENVIRONMENT: 9 (3); 632-638
39
40
Davoud Akhzari, Kamran Shayesteh, Mohammad Bashirgonbad (2014) Effect of Source Areas Anthropogenic Activities on Dust Storm Occurrences in the Western Parts of Iran Environmental Resources Research: 2; 123-132
41
Davoud Akhzari, Alireza ildoromi (2013) Effects of Salinity on Seedling Growth and Physiological Traits of Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides Stapf) journal of rangeland science: 3 (3); 191-199
42
43
Davoud Akhzari, Behnaz Ataeian, Alireza ildoromi (2013) Prediction of Land Use Management Scenarios Impact on Water Erosion Risk in Kashidar Watershed, Azadshahr, Golestan Province journal of rangeland science: 3(2); 165-176
44
Davoud Akhzari (2012) Estimation of Nutritive Values of Some Range Species as Indicators for Rangelands Management journal of rangeland science: 2; 669-676
45
46
داود اخضری (1389) پیش بینی اثرات سناریوهای مدیریت فرسایش بادی بر خطر فرسایش بادی پژوهش های حفاظت آب و خاک: 17; 63-80
مقاله ارائه‌شده
1
شهریار مهدوی، داود اخضری (1396) جذب آمونیوم از آب توسط نانو رس مونتموریلونیت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، اصفهان
2
داود اخضری (1395) تاثیر قرق کوتاه مدت بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مراتع چالانچولان (استان لرستان) سومین همایش برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار، ایران، همدان
3
داود اخضری، شهریار مهدوی (1395) مقایسه اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا با کود نیتراته و قارچ میکوریزا برخاک و برخی خصوصیات کمی گونه گیاهی وتیور گراس سومین همایش برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار، ایران، همدان
4
5
داود اخضری، بختیار فتاحی (1394) بررسی ویژگی های گیاه شناسی و اهمیت گونه دارویی Hypericum perforatum دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
6
داود اخضری (1394) مقایسه اثر کادمیوم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چچم، یولاف و خلر دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
7
داود اخضری، علیرضا سلیمانی (1394) تاثیر کود ورمی کپوست بر خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونه یونجه و اسپرس در حضور فلز سرب دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
8
داود اخضری (1394) بررسی منشاء ریزگردها و تاثیر آن بر آسایش جسمی و روحی انسان ها در منطقه غرب کشور دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
9
داود اخضری (1394) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص های فیزیولوژی و فنولوژی اویار سلام اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، ایران، همدان
10
داود اخضری (1394) پاسخ بررسی برخی شاخص های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی به تنش خشکی در گیاه دارویی وج اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، ایران، همدان
11
بهنوش فرخزاده، بهناز عطائیان، داود اخضری (1394) ارزیابی روشهای درونیابی ذرات شن، سیلت و رس با استفاده از زمین آمار؛ مطالعه موردی: حوزه آبخیز گنبد هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
12
داود اخضری، حمید نوری (1394) پایش خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (مطالعه موردی: دشت ملایر) اولین همایش ملی فضای سبز کم آب، ایران، کاشان
13
داود اخضری، بهناز عطائیان، محمد بشیرگنبد (1394) اثر خشکسالی بر پوشش گیاهی مناطق منشا طوفان های گرد و غبار در غرب ایران اولین همایش ملی فضای سبز کم آب، ایران، کاشان
14
شهریار مهدوی، زهرا وارسته خانلری، داود اخضری (1394) تصفیه آبهای آلوده به کادمیوم توسط نانو ذرات اکسید زیرکنیوم سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست، ایران، اراک
15
بهنوش فرخزاده، داود اخضری (1394) مدلسازی سناریوهای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی با استفاده از مدل WEAP همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
16
داود اخضری (1394) اثر برخی فعالیت های انسانی بر طوفان های گرد و غبار غرب ایران همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
17
داود اخضری، محمد بشیرگنبد (1394) بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی برداشت گونه شیرین بیان (مطالعه موردی: شهر سرمست) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
18
بهناز عطائیان، داود اخضری، بهنوش فرخزاده (1392) مقایسه انتشار گازهای گلخانه ای از مزارع صنوبر سه ساله و کانولا در کشور کانادا همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران، ملایر
19
داود اخضری (1392) بررسی اثر خشکی بر برخی شاخص های گیاه دارویی شیرین بیان همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران، ملایر
20
داود اخضری (1392) بررسی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L) در پاسخ به تنش خشکی همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران، ملایر
21
ایمان سعیدی، داود اخضری (1391) امکانسنجی استفاده از انگور در منظرسازی شهر ملایر اولین کنفرانس ملی کشمش و انگور،29 شهریور ماه1391، ایران، ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
شهریار مهدوی، داود اخضری، زهرا وارسته خانلری (1394) حذف فلزات سنگین از محلول های آبی و خاک بوسیله نانو ذرات اکسیدی
15
16
17
کتاب
1
داود اخضری، کامران شایسته (1394) مدیریت شوری شابک:978-600-133-184-8