09 تیر 1401
داريوش سوري

داریوش سوری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک ماده چگال
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک ماده چگال (1380 - 1385)
  • فوق لیسانس فیزیک حالت جامد (1377 - 1379)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Dariush Souri (2022) Optical properties of tellurovanadate–molybdate glasses JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 33; 13506–13515
2
3
4
5
Dariush Souri (2021) Functional Thermal Stable Samples: Non‑isothermal Calorimetric Analysis of MoO3– V2O5–TeO2 Oxide Glasses Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials: 31; 2877–2890
6
7
8
Dariush Souri (2020) Green synthesis and optical properties of ZnSe:Cu@ZnS core/shell nanocrystals fabricated by new photochemical microwave-assisted colloidal method JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: Volume 840, 5 November 2020, 155712; 1-13)155712
9
10
Dariush Souri, Ebrahim Mohammadi-Manesh (2019) Experimental and Theoretical Electrothermal Switching Mechanism of Ag2O- TeO2- V2O5 Glasses CERAMICS INTERNATIONAL: 45; 23364-23369
11
12
13
Dariush Souri (2019) Negative-Resistance Behavior of Bulk Ag2O-TeO2-V2O5 Oxide Glasses Indian Journal of Physics: 93; 1293-1299
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
mahmoud naseri, Dariush Souri (2018) The effect of SiO2 and TiO2 nanoparticles on physical properties of SrFe12O19 nanoparticle CURRENT APPLIED PHYSICS: 18; 469-476
24
25
26
Dariush Souri (2017) Ultrasonic velocities, elastic modulus and hardness of ternary Sb-V2O5-TeO2 glasses JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS: 470; 112-121
27
28
Dariush Souri (2017) FTIR and UV spectra of pentaternary borate glasses MEASUREMENT: 105; 72-77
29
30
31
داریوش سوری (1395) مطالعه سنتیک بلورینگی و تعیین شاخص آورامی در نمونه های آمورف -NiO5O2V- 2TeO توسط تحلیل کالریمتری علم و مهندسی سرامیک: دوره 5- شماره 3- پاییز 1395; 73-82
32
Dariush Souri (2017) Optical and structural properties of Yb ion doped chlorophosphate glasses and glass–ceramics JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 28; 939-943
33
34
35
Dariush Souri (2016) DC electrical conductivity of Ag2O–TeO2–V2O5 glassy systems INDIAN JOURNAL OF PHYSICS: 90; 407-415
36
37
Dariush Souri, Mohammad Moradi (2016) Thermoelectric power measurements of xSb-(60-x)V2O5-40TeO2 glasses Journal of Electronic Materials: 45; 307-311
38
Dariush Souri (2015) The study of glass transition temperature in Sb–V2O5–TeO2 glasses at different heating rates INDIAN JOURNAL OF PHYSICS: 89; 1277-1281
39
40
41
42
Dariush Souri (2014) Effect of Antimony on the Optical and PhysicalProperties of Sb-V2O5-TeO2 Glasses Electronic Materials Letters: Vol. 10, No. 6 (2014); 1103-1108
43
Dariush Souri (2014) Electrical Conductivity of V2O5–TeO2–Sb Glasses at Low Temperatures Journal of Electronic Materials: Vol. 43, No. 9, 2014; 3672-3680
44
Dariush Souri (2013) Glass transition, fragility, and structural features of amorphous nickel–tellurate–vanadate samples Journal of Thermal Analysis and Calorimetry: Vol 112, No 2, year 2013, Pages 689-695; 689-695
45
Dariush Souri (2012) Glass transition and fragility of telluro-vanadate glasses containing antimony oxide Journal of Materials Science: Vol 47, No 2, Year(2012); 625-631
46
47
Dariush Souri (2011) Fragility, DSC and elastic moduli studies on tellurite-vanadate glasses containing molubdenum MEASUREMENT: Vol 44, Issue 10, Year 2011, Pages 1904-1908; 1904-1908
48
Dariush Souri (2011) The glassy state of the amorphous V2O5-NiO-TeO2 samples JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS: Vol:72, Issue 11, Year (2011) 1381–1385; 1381–1385
49
Dariush Souri (2011) پDSC and elastic moduli studies on tellurite-vanadate glasses containing antimony oxide The European Physical Journal B: 47–51 (2011)Vol: 84, Year; 47-51
50
Dariush Souri (2011) Investigation of glass transition temperature in (60-x)V2O5-40TeO2-xNiO glasses at different heating rates Journal of Materials Science: Vol 46, Year (2011); 6998-7003
51
52
Dariush Souri (2010) Small polaron hopping conduction in tellurium based glasses containing vanadium and antimony JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS: Vol:356, Year (2010) 2181–2184; 2181–2184
53
Dariush Souri (2010) DSC and FTIR Spectra of Tellurite-Vanadate Glasses Containing Molybdenum Middle-East Journal of Scientific Research: Vol: 5 , No(1), Year 2010; 44-48
54
Dariush Souri (2009) Effect of NiO content on the Optical band gap, refractive index and density of TeO2-V2O5-NiO glasses Journal of Materials Science: vol 44, Issue 21, Year 2009; 5800-5805
55
56
57
Dariush Souri (2008) Seebeck Coefficient of Tellurite- Vanadate Glasses Containing molybdenum Journal of Physics D: Applied Physics: Vol 41, Year (2008); 105102-105105
58
Dariush Souri (2007) The DC Electrical Conductivity of TeO2-V2O5-MoO3 Amorphous Bulk samples Physica Scripta: Vol 75, Year (2007) 219–226; 219–226
59
Dariush Souri (2006) Study of Optical Absorption and Optical Band Gap Determination of Thin Amorphous TeO2-V2O5-MoO3 Blown Films Indian Journal of Pure and Applied Physics: Vol 44, Year 2006; 468-472
60
Dariush Souri (2006) Effect of High Electric Field on The DC Conduction of TeO2-V2O5-MoO3 Amorphous Bulk Material Czechoslovak Journal of Physics: Vol. 56 (2006), No. 4; 419-425
61
Dariush Souri (2002) Effect of High Electric Field on Conduction of TeO2-V2O5-MoO3 Amorphous Thin Films Indian Journal of Pure and Applied Physics: Vol 40, no.9, Year 2002; 620-623
مقاله ارائه‌شده
1
2
داریوش سوری (1400) اثر رشد نقاط کوانتومی ZnSe و نیز تشکیل پوسته ZnS بر خاصیت فوتولومینسانس آن ها ششمین کنفرانس رشدبلور ایران، ایران، سمنان
3
4
5
داریوش سوری (1399) سنتز نانوبلورهای هسته-پوسته ZnSe:Cu@ZnS و بررسی اثر ناخالصی مس بر گاف انرژی، اندازه و انرژی اورباخ آن ها پانزدهمین کنفرانس انجمن فیزیک ایران ماده چگال، ایران، قم
6
داریوش سوری (1399) اثر زمان تابش بر ویژگی های نوری نقاط کوانتومی ZnSe هم آلاییده با Mn و Cu، رشد یافته توسط تابش مایکروویو پانزدهمین کنفرانس انجمن فیزیک ایران ماده چگال، ایران، قم
7
داریوش سوری (1399) اثر دمای محیط بر گاف نواری انرژی نانوذرات سلنیدروی هم آلاییده با مس و منگنز پانزدهمین کنفرانس انجمن فیزیک ایران ماده چگال، ایران، قم
8
9
داریوش سوری (1399) مطالعه سنتیک بلورینگی و تعیین شاخص آورامی نمونه های آمورف MoO3-V2O5-TeO2 توسط تحلیل کالریمتری پانزدهمین کنفرانس انجمن فیزیک ایران ماده چگال، ایران، قم
10
داریوش سوری (1399) تعیین انرژی فعالسازی بلورینگی به روش کیسینجر و شاخص رآبی برای پایداری گرمایی شیشه-های MoO3-V2O5-TeO2 پانزدهمین کنفرانس انجمن فیزیک ایران ماده چگال، ایران، قم
11
داریوش سوری (1399) سنتز نانوبلورهای هسته/پوسته ZnSe:Cu@ZnS و بررسی اثر ناخالصی مس و زمان تابش مایکروویو بر خواص نوری آن ها کنفرانس فیزیک ایران 1399- انجمن فیزیک ایران، ایران، کرمانشاه
12
13
داریوش سوری (1399) تحلیل گرمایی، تعیین انرژی فعالسازی و ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت شیشه های MoO3-V2O5-TeO2 کنفرانس فیزیک ایران 1399- انجمن فیزیک ایران، ایران، کرمانشاه
14
داریوش سوری (1399) مطالعه خواص نوری و تحلیل پهن شدگی قله های پراش پرتو ایکس در نانوبلورهای هم آلاییده ی ZnSe:Cu-Mn کنفرانس فیزیک ایران 1399- انجمن فیزیک ایران، ایران، کرمانشاه
15
داریوش سوری (1399) اثر زمان تابش بر نورتابی نقاط کوانتومی ZnSe هم آلاییده با Mn و Cu، رشد یافته توسط تابش مایکروویو کنفرانس فیزیک ایران 1399- انجمن فیزیک ایران، ایران، کرمانشاه
16
17
18
19
20
داریوش سوری (1397) ها pH سنتز شده در ZnSe تحلیل ویلیامسون-هال و شرر در برآورد مشخصههای ساختاری نانو ذرات و زمانهای مختلف تابش مایکروویو چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
21
داریوش سوری (1397) حل عددی معادل دیفراوسیل ت اًزن اورشی ب لًتسمه در فرآیىد کلیدزوی برای ضیط اٍَی ویمرساوای وقر -ٌ تل رًیمی یاوادیمی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
22
داریوش سوری، ابراهیم محمدی منش (1397) مکانیسم رفتار مقاومت دیفرانسیلی منفی، تعیین فاکتور اتلاف گرما و انرژی فعالسازی الکتریکی شیشه ها ی Ag2O- TeO2- V2O5 در میدان های الکتریکی قوی چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
23
24
25
داریوش سوری (1397) ساخت و مطالعه ی خواص نوری شیشه- سرامیکهایAg2O - TeO2-V2O5- حاوی نانو فازهای نقره پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران 1397، ایران، اصفهان
26
27
28
29
داریوش سوری (1397) پذیرفتاری نوری غیر خطی مرتبه سوم (χ(3)) نانوذرات ZnSe:Cu کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران، قزوین
30
31
32
33
34
35
36
داریوش سوری، مهدی قبولی (1397) اثر pH محلول حاوی نانو ذرات سلنید روی بر قطر هاله ممانعت از رشد باکتری های گرم منفی اشرشیاکولی و سودوموناس آئروژینوزا اولین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری، ایران، قزوین
37
داریوش سوری (1397) ساخت نانوذرات ZnSe و بررسی اثر pH محیط و زمان تابش امواج ماکروویو روی نورتابی آن ها اولین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری، ایران، قزوین
38
39
داریوش سوری (1396) بررسی رفتار مقاومت منفی در شیشه های اکسیدی Ag2O-TeO2-V2O5 کنگره بین المللی علوم و مهندسی، آلمان، هامبورگ
40
داریوش سوری (1396) تاثیر چگالی آلایش بر توان نور خروجی از دیود نورگسیل تک چاه کوانتومی بر پایه InGaN/GaN بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران، شهرکرد
41
42
43
داریوش سوری (1396) اثر مدت زمان تابش مایکروویو بر رشد نانوبلورهای سلنیدروی و خواص نوری آن ها کنفرانس فیزیک ایران 1396، ایران، یزد
44
45
46
47
داریوش سوری (1300) سنتز و بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی فریتهای کلسیم و کبالت به روش عملیات گرمایی سومین همایش ملی مهندسی مواد، ایران، ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کتاب